Remissyttrande: Förslag på nya EU-förordningar rörande handel med skogsodlingsmaterial

Sammanfattning
Förslag på nya EU-förordningar för handel med och kontroll av handel med skogsodlingsmaterial

Undertecknade tar starkt avstånd från förslagen till de nya förordningarna. Vi förordar att nuvarande direktiv 1999/105/EG bibehålls i sin nuvarande form. 
Våra argument för detta är följande:

 1. Nuvarande direktiv om handel med skogsodlingsmaterial fungerar bra och är framgångsrikt implementerat i branschen. Översynen av handelsreglerna på skogssidan har gjorts i modern tid och är i hög grad aktuella fortfarande, till skillnad från övriga direktiv som skall implementeras i de nya förordningarna. Vi ser inga fördelar med en samordning med de övriga, utan befarar att skogssektorn i sammanhanget blir marginaliserad. Detta är olyckligt för ett land där skogsbranschen är av stor nationell betydelse.

 2. Den långa omloppstiden inom skogen skiljer sig i hög grad från övriga grödor inom jordbruk och trädgård. Det är därför viktigt att ett regelverk inte inkräktar på den biologiska och/eller genetiska diversiteten, vilket är betydligt mer negativt för skogsodlingsmaterial jämfört med grödor med kortare omloppstider där förändringar kan genomföras på kort sikt. Risken med det föreslagna lagpaketet är att utbudet av skogsodlingsmaterial snävas in på grund av avgifterna för t ex godkännande av nya frökällor, stambrev samt kontrollkostnader, där EU-kommissionen vill bestämma avgifterna storlek.

 3. Det av EU-kommissionen påtalade syftet att lagpaketet ska öka tydligheten, att göra lagstiftningen mer ändamålsenlig samt minska den administrativa kostnaden för berörda företag och berörda myndigheter, kan vi inte på något sätt se att det gynnar skogssektorn. Tvärtom, så ökar den administrativa kostnaden, utan synbart mervärde, både för berörda företag och myndigheter. Följden av detta blir i förlängningen fördyrade kostnader för skogsägarna som skall återbeskoga skogsmarken.

 4. Vi är starkt motståndare till att EU-kommissionens beslutsrätt ska öka genom att anta s.k. delegerade akter. Vi tror att medlemsstaternas myndigheter är bättre lämpade att fatta beslut om hur ett hållbart skogsbruk ska utvecklas, inte minst med tanke på eventuella klimatförändringar. Ett exempel som kan nämnas är artikel 107.4, i förordningen om växtförökningsmaterial, där EU-kommissionen ges befogenhet att besluta om godkännande av frökälla. Detta kan inverka negativt på den långsiktiga förädlingsverksamheten i Sverige, bl a den utveckling av produktion av granplantor genom somatisk embryogenes som fyra svenska skogsbolag driver idag.

 5. I växtförökningsförordningen, artikel 117.4, skrivs också att massförökat skogsodlingsmaterial från frö enbart får saluföras i kategorin ”beståndsutvalt”. Detta kullkastar hela det svenska skogsträdsförädlingsprogrammet där kategoriseringen av skogsodlingsmaterial är en av hörnstenarna. Förslaget går också stick i stäv med de handelsöverenskommelser som gjorts mellan EU och OECD, där dagens direktiv harmoniserar med OECDs regelverk. Bl a har kategorin ”individutvalt” implementerats i OECDs regelverk under 2012 och arbete pågår för tillfället att även godkänna kategorin ”testat”. Det aktuella förslaget raserar därför de framsteg som gjorts under många års förhandlingar.

 6.  Vi vänder oss också mot förslaget att undanta småföretag från kontrollavgifterna. Detta kommer dels att snedvrida konkurrensen i branschen och hämma rekrytering till företagen eftersom de flesta aktörer idag ligger kring föreslagen gräns. Förslaget innebär inte en förenkling utan ett administrativt merarbete för myndigheten och en problematisk och snedfördelad finansiering av verksamheten, då de större aktörerna får betala för de små företagens kontroller.

 7. Det är orimligt att ha en gemensam kontrollförordning för djur och människors hälsa och för skogsodlingsmaterial eftersom riskbilden är så totalt annorlunda. 

  Återigen, vi förordar starkt att nuvarande direktiv 1999/105/EG behålls i sin nuvarande form utanför sammanslagningen med övriga direktiv. 
  Sveaskog Förvaltnings AB (publ) Svenska Skogsplantor AB