Remissyttrande: förslag till handlingsplan för grön infrastruktur på regional nivå

Sveaskog ser positivt på att samla naturvårdsåtgärder med landskapsperspektiv i regionala handlingsplaner.

Sveaskog anser också att behovet av att ta fram, samla samt utveckla ett landskapsekologiskt kunskapsunderlag är stort och bör utgöra en enhetlig grund i handlingsplanerna.

Sveaskog anser vidare att det är mycket viktigt att det tydligt uttrycks att handlingsplanerna för en grön infrastruktur utgår från de skogspolitiska mål som tagits för skogen. Detsamma gäller för de andra sektorernas miljömål. I annat fall finns det risk för att grön infrastruktur utvecklas till att bli själva målet snarare än ett verktyg att på ett effektivare sätt uppnå redan fastställda mål.

Sveaskog anser att det tydligt måste framgå att skogsbrukets frivilliga avsättningar samt den generella naturhänsynen på all skogsmark ses som hörnstenar i den gröna infrastrukturen - tillsammans med formellt skydd.

Sveaskog anser att framtagandet av handlingsplaner måste genomföras som en öppen dialogprocess genom att tidigt bjuda in alla inblandade aktörer och därmed skapa nödvändig samsyn och delaktighet.