Remissyttrande: Konsekvensbedömning av Förslag till ny lagstiftning om virkesmätning

Sveaskog bedömer att de merkostnader som skattats är för låga och vi stödjer oss där på den samlade bedömning som VMF/SDC gör i frågan. VMF/SDC har till huvuduppgift att utföra mätning och redovisning och har därigenom en mycket god inblick i de kostnader som finns för utförande och anpassningar till den nya virkesmätningslagen.

Analys och uppskattningar av merkostnaderna med anledning av ny Virkesmätningslag bygger på en beräkningsmodell från Konkurrensverket och modellen som sådan innebär i sig en schablonisering. Vi har inga direkta invändningar mot detta beräkningsförfarande men vill ändå påpeka att kostnaderna för att bygga upp och utnyttja de system för kontroll hos de mätande företagen som inte varit berörda av virkesmätningslagstiftningen tidigare förefaller underskattade.

Det kommer även för VMF, som redan i dagsläget bedriver en omfattande mätning med tillhörande kontroll, fordras ytterligare anpassningar för att kunna svara upp mot den nya lagstiftningens krav. För de mätande företagen som saknar etablerade lösningar för kontroll blir både initiala och senare kostnader relativt sett större än vad beräkningarna visar med tanke på att det är flera som måste utveckla kontrollsystem (de saknar de samordnings- och skalfördelar som VMF har).