Remissyttrande: Kravspecifikation för hänsynsuppföljning

Sammanfattning

Remiss av Kravspecifikation för hänsynsuppföljning – delleverans från projekt Dialog om miljöhänsyn Sveaskog har fått möjlighet att yttra sig över rubricerat remiss.

Sveaskog anser att de ändringar som föreslås är viktiga och ändamålsenliga.

Du kan läsa remissyttrandet i sin helhet här.