Remissyttrande: Långsiktigt hållbar markanvändning

Miljömålberedningens delbetänkande Långsiktigt Hållbar Markanvändning, del 1, SOU 2013:42

Sveaskog har getts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss och lämnar följande synpunkter.

Sammanfattande synpunkter

Sveaskog:
Anser att beredningen i flera fall fört viktiga frågor framåt med sina förslag, till exempel då det gäller initiering av Ekolandskap, prioritering av skötsel- och restaureringsinsatser och utveckling av mål om variationsrikt skogsbruk.

Delar beredningens bedömning att Sverige uppfyller åtaganden enligt Nagoya-avtalet om biologisk mångfald.

Saknar analys bakom de föreslagna arealmålen för formellt och frivilligt skydd.
Avstyrker en utredning om förutsättningarna för ersättningsmark.

Bedömer att förbättringsmöjligheterna i frågor som rör Skogsvårdsförordning, Skydd för växt- och djurarter, Hänsynskrävande biotoper, Föreskrifter om skyddszoner mot vatten och Försiktighetsåtgärder för att skydda mark och vatten är större med nuvarande föreskrifter i Skogsvårdslagen tillsammans med resultaten från riktade dialogprocesser, än med de förslag miljömålsberedningen lämnat.

Avstyrker bestämt att skogsvårdslagens 30 § kompletteras med att hänsyn ska tas till sociala värden på grund av oklarheter i begreppet.

Avstyrker av rättssäkerhetsskäl nya sanktionsmöjligheter vid regelbrott.

Avstyrker förslaget om bindande avverkningsanmälan då förslaget innehåller betydande oklarheter.

Tillstyrker och välkomnar etappmålet om ett nationellt skogsprogram.

Här kan du läsa remissyttrandet i sin helhet.