Remissyttrande: Nationella årliga uppföljningen 2013 av miljökvalitetsmål: Levande skogar (dnr 2012/3104)

Sveaskog anser att den årliga uppföljningen av miljökvalitetsmålet Levande skogar innehåller ett allvarligt systemfel. Skogsstyrelsen har inte preciserat målet för 2020 eller vad som krävs för att nå dit. I flera av bedömningarna anges inte heller hur situationen ser ut idag. Dessutom saknas ett verktyg för att skriva fram trender och visa hur långt skogsbruket kommit i arbetet med Levande skogar.

Uppföljningen blir därmed en uppräkning av negativa och positiva händelser som inträffat under året och hur Skogsstyrelsen ser på dessa i relation till 2020. Kvalitativa framskrivningar av effekterna i skogen saknas.

Utan framskrivning av dagens insatser och utan en preciserad målbild för 2020 anser Sveaskog att Skogsstyrelsens bedömningar vilar på ett alltför osäkert underlag. Uppföljningens ställningstaganden saknar därmed den grundstomme som behövs för att avgöra hur långt vi kommit när det gäller att nå våra mål till år 2020.

Sveaskog Förvaltnings AB

Du kan läsa hela remissyttrandet här.