Remissyttrande: Ny beräkningsmodell för statsbidrag till enskild väghållning

Sveaskogs yttrande över ny beräkningsmodell för statsbidrag till enskild väghållning.

Sveaskog är en mycket stor enskild väghållare med ca 3500 mil egna vägar. Dessutom är Sveaskog delägare i drygt 1000 vägsamfälligheter. Många av dessa vägar erhåller statsbidrag för väghållningen. För Sveaskog är bidraget från Trafikverket av stor betydelse för att upprätthålla ett för skogsbruket rationellt och logistiskt bra vägnät. Det är för skogsbruket allt viktigare att tillgängligheten i vägnätet är optimal, för att kunna hålla ett jämnt flöde av råvara till skogsindustrierna.