Remissyttrande: Redovisning av tre regeringsuppdrag

Remiss avseende redovisningar av regeringsuppdragen om bevarande av biologisk mångfald, NV-05326-12 (Naturvårdsverket), Dnr 2012/2980 (Skogsstyrelsen) 2012-09-27, Sammanställd information om ekosystemtjänster, NV-00841-12, 2012-10-31 och grön infrastruktur, Naturvårdsverkets rapport, december 2012

Remiss om ”Bevarande av biologisk mångfald – instrument och omfattning”

Sveaskogs ser positivt på en officiell sammanställning av skyddade arealer av landmiljön, men noterar också bristen på försök att beräkna, eller åtminstone uppskatta, den totala mängden skyddad areal. Att hänvisa till stora överlapp samt dåligt dataunderlag för vissa former av skydd ter sig som ganska vaga argument och skapar endast frågan om myndigheten vill göra en total sammanställning eller ej. Att få en officiell siffra på det totala skyddet av landarealer i Sverige skulle definitivt gagna allt vidare naturvårdasarbete samt bidra till en bättre samsyn om hur läget i landet verkligen ser ut.

Du kan läsa hela remissyttrandet här.