Remissyttrande: Strandskydd

Remiss Naturvårdsverkets och Bovarkets redovisning av uppdraget att göra en
utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna

Sveaskog delar utredningens slutsats att det saknas en enhetlig tillämpning av strandskyddet. Det finns stora regionala och lokala skillnaderna samt även stora skillnader på tjänstemannanivå. Förfrågningar som är av mycket lika karaktär bedöms olika på olika platser.Olikheten är inte hänförlig till platsens särskilda förutsättningar utan till hur de olika rekvisiten i 7 kap. MB tolkas. Detta kan inte anses tillfredsställande ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Genom lagändringen 2008/2009 stärktes kommunernas roll och det förväntades en utökad tillsyn.

Uppfattningen är att flera kommuner har mycket svårt att utöva sin tillsyn. Detta märks särskilt i små kommuner med högt bebyggelsetryck på grund av omvandling från fritidsboende till permanentboende. 

Sveaskog anser att prövningen av om det föreligger särskilda skäl för strandskyddsdispens måste få en enhetlig tillämpning. Innehållet varierar i stor grad och motiveringar till beslut saknas ofta. l dagsläget är det mycket svårt för en markägare att få dispens trots att både rekreationsvärdet och det miljömässiga värdet är mycket lågt inom det tilltänkta exploateringsområdet Utredningen pekar på behov av ytterligare vägledning och instruktioner. Sveaskog ställer sig mycket positivt till alla åtgärder som kan leda till en enhetlig tillämpning och minska det godtycke som synes finnas idag. Om detta realiseras anser Sveaskog att det även måste klargöras hur dessa instruktioner förhåller sig till den rättspraxis som etablerats.

Du kan läsa remissyttrandet i sin helhet här.