Remissyttrande: Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande - ny tid ny prövning

Remiss avseende Vattenverksamhetsutredningens delbetänkande Ny tid ny prövning - förslag till ändrade vattenrättsliga regler (SOU 213:69)

Sveaskog ser positivt på att öppnas möjlighet att ompröva äldre tillstånd. Det är dock inte rimligt att myndigheter får möjlighet att ingripa mot en verksamhet samtidigt som verksamhetutövare får bära alla kostnader. Sveaskog anser därför att i den utsträckning länsstyrelsen eller mark-och miljööversdomstolen fattar beslut om utrivning bör staten tillskjuta medel för att utföra åtgärden samt för eventuella följdskador.

Sveaskog ställer sig mycket negativt till det förslag som benämns alternativ 2, som inte heller utredningen förordar, att samtliga anläggningar ska omprövas då det skulle vara förenat med mycket stora kostnader och med små miljömässiga vinster.

Sveaskog anser också att det är av stor vikt att det lämnas tydliga instruktioner till länsstyrelserna hur den föreslagna 19 a § MP ska tillämpas då det annars finns risk att bestämmelsen kommer att tillämpas olika i olika delar av landet, vilket Sveaskog menar inte är ett rättssäkert förfarande.