Remissyttrande:Förslag på ändringar av föreskrifter och allmänna råd för kvävegödsling inom 30 § skogsvårdslagen

Sammanfattande kommentar

De gällande föreskrifterna och allmänna råden från 2007 går i flera avseenden på tvärs mot uppfattningen hos SLU, vilket varit väl känt under ett par års tid. Att föreskrifterna och de allmänna råden om kvävegödsling nu ses över är därför på tiden.

Samtidigt är det därför anmärkningsvärt att Skogsstyrelsens rubricerade förslag på nya föreskrifter och allmänna råd på flera punkter tydligt avviker från SLUs uppfattning.  SLU har i en kunskapssammanställning över kvävegödsling på skogsmark bland annat föreslagit att gödsling med 450 kg kväve/ha och omloppstid ska vara möjlig i hela landet. Trots det föreslår Skogsstyrelsen fortsatt förbud mod gödsling i område 1 och lägre givor i område 2 och 3. Några tydliga skäl till varför SLUs rekommendationer inte följs redovisas inte.

 

Sveaskog anser att de föreslagna föreskrifterna och allmänna råden bör ändras så att de följer SLUs rekommendation avseende gödselgivans storlek i hela landet.

Du kan läsa remissyttrandet i sin helhet här.