”Starka ben är en förutsättning”

”Starka ben är en förutsättning”

Tre frågor till Göran Johansson, skoglig fältassistent i södra Norrbotten, som arbetar med att detaljplanera och uppdatera Sveaskogs skogliga register.

Nyheter | 2013-01-09

Vad gör en skoglig fältassistent?

– Min uppgift är att detaljplanera beståndet och uppdatera uppgifterna i det skogliga registret innan avverkning. Arbete handlar om att avgöra om verkligheten stämmer överens med kartunderlag och faktauppgifter i det skogliga registret och föra in de ändringar som är aktuella. I arbetet ingår också att planera för de åtgärder som återstår efter avverkningen, som markberedning, föryngring och återväxtkontroll. Samrådsmöten med samebyar tar också mycket av min tid i anspråk.

Vilka krav ställs på er fältassistenter?

– Starka ben är en förutsättning för arbetet eftersom en stor del av markytan täcks till fots. Vi fältassistenter måste även ha kunskap om allt som har med skogsbruk att göra, från planta till planka, samt förståelse för de villkor som gäller för renskötseln.

Du har en bakgrund som maskinförare, hur har det varit till nytta i ditt nuvarande arbete?

– Att veta vilka förutsättningar som krävs för att maskinen ska kunna göra sitt jobb underlättar planeringsarbetet avsevärt. När jag beger mig ut i ett bestånd skaffar jag mig först en överblick av objektet. Därefter fokuserar jag på sådant som på olika sätt begränsar maskinens rörelser och på det sortiment som ska tas ut.

 

Den här artikeln publicerades först i Forum Sveaskog 5/2012

För mer information: