Storbritannien som exportmarknad

Storbritannien är den viktigaste exportmarknaden för svensk skogsindustri, men nu hopas molnen i form av fallande pund och ökad inhemsk konkurrens. Trumfkortet för svenska sågverk kan bli lokal närvaro och trimmad distribution.

Nyheter | 2013-06-10

Utvecklingen för den svenska exporten av sågade och hyvlade barrträvaror till Storbritannien sammanfattas enklast i två kurvor, där den ena är glädjande och den andra bekymmersam.

Det negativa: Volymen för den svenska trävaruexporten till Storbritannien var i fjol den lägsta sedan 1997 (knappt 2,3 miljoner kubikmeter).

Det positiva: Sveriges marknadsandel av den brittiska trävaruimporten har ökat till nära 50 procent och var i fjol 17 procent högre än för fem år sedan.

Närvaro under många år

- En förklaring till att Sverige har tagit marknadsandelar är att vi har varit närvarande i Storbritannien under väldigt lång tid, medan våra konkurrenter inte riktigt har den närvaron historiskt, säger Magnus Niklasson, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna.

Han får medhåll av Anders Dahlqvist, marknadskoordinator på Sveaskog:
- I besvärliga tider spelar goda kundrelationer om möjligt ännu större roll än annars.

När det kärvar så tenderar köparna att premiera de trogna leverantörerna, säger han.

Svag kronkurs inledde försprånget

Svenska trävaruföretag stärkte sin position på den brittiska marknaden i samband med den svaga kronkursen 2009-2010 och har sedan dess lyckats behålla försprånget till konkurrenter från främst Finland, Baltikum, Ryssland och Tyskland.

När den svenska exporten av sågade och hyvlade trävaror under 2012 föll med tvåsiffriga procenttal till länder som Danmark, Norge, Nederländerna och Frankrike, så var utvecklingen inte lika negativ för exporten till Storbritannien. Minskningen med en procent innebär att Storbritannien, strax efter Nordafrika och Mellanöstern, är den fortsatt viktigaste exportmarknaden och står för nära en femtedel av den totala trävaruexporten.

Den inhemska träindustrin växer

Men utmaningarna är stora. Svenska sågverksindustrier känner oro av flera skäl:

  • Den ogynnsamma valutan. Kronan är rekordstark medan pundet faller.
  • Den inhemska brittiska sågverksindustrin växer.
  • Nybyggnationen är på en fortsatt låg nivå.

- Under toppåret 2006 genomfördes ungefär 15 000 byggnationsstarter i månaden i Storbritannien. Nu är de nere på 9000. Finanskrisen och skuldkrisen fortsätter att sätta djupa avtryck och hur mycket det byggs eller renoveras har stor påverkan på svensk träindustri, säger Anders Dahlqvist.

Kronan allt starkare

Det finns emellertid vissa tecken på ljusning, och antalet byggnationsstarter har trots allt ökat sedan bottennoteringen 2009 då de låg på 6000 i månaden. Mer bekymmersam är den ogynnsamma valutaförändringen. Santhe Dahl, koncernchef på den privatägda sågverkskoncernen Vida,konstaterar att den svenska kronan stärktes med tio procent mot det brittiska pundet bara under perioden december 2012 till mars 2013. En utveckling som alla företag med kostnader i kronor och intäkter i pund måste kompensera på något sätt.

- Efter finanskrisen gjorde vi timmerkalkyler på 11 kronor per euro, jämfört med 8.40 nu. Men det är tveksamt om det går att höja timmerpriset mycket mer. Prisskillnaden mellan skandinaviskt virke och inhemskt brittiskt, så kallad homegrown, har aldrig varit så stor som nu, säger Santhe Dahl.

BSW Timber har höjt sin kapacitet med 60 procent

Den inhemska brittiska årsproduktionen är uppe i nära 3,5 miljoner kubikmeter, över en miljon kubikmeter mer än importen från Sverige. Storbritanniens största sågverksbolag BSW Timber har de senaste två åren höjt sin kapacitet med 60 procent vid anläggningen Fort William och har avsatt nära en halv miljard kronor för investeringar i sina sågverk under de närmaste tre åren.

- Sågverken har väsentligt billigare råvaror än vi har i Sverige och visar en tillfredsställande lönsamhet. Vi är inne i en stor förändring i skogsindustrin i takt med nedläggningar av tillverkningen av grafiska papper. Det är viktigt att vi behåller en stark privat sågverksindustri och en konkurrens med sunda villkor. Annars riskerar timmerpriset och värdet på skogen att falla och utarmas, säger Santhe Dahl.

Närhet och export med kort varsel

Hur ska då svenska sågverk göra för att behålla den starka marknadspositionen i Storbritannien och kunna konkurrera med utländska aktörer med en mer fördelaktig valutakurs? Att vara nära kunden är nyckelord på alla marknader, men för att exportera till Storbritannien är det extra viktigt.

- Till Danmark eller till norra Europa kan vi med kort varsel distribuera på väg men de långa ledtiderna över vattnet gör Storbritannien extra utmanande. Att kunna distribuera med kort varsel är en stor konkurrensfördel och vi har därför eget försäljningsbolag och flera lagerplatser i England för att kunna hantera pick och pack-leveranser inom 48 timmar. Utan mellanhänder, rakt ut till slutkunderna, säger Santhe Dahl.

Magnus Niklasson instämmer:

- Stora delar av det vi exporterar till Storbritannien är bulkiga produkter, standardvaror som många kan producera. Har man då priset emot sig är distributionen mot bygghandeln det man kan jobba med.

För mer information: