Storsatsning på Ekopark Ombergs jätteekar

Storsatsning på Ekopark Ombergs jätteekar

I Ekopark Omberg finns det gott om gamla ekar. För att säkra ekarnas överlevnad och bevara den viktiga naturmiljön, görs nu en satsning för att frihugga alla jätteekar i ekoparken.

Nyheter | 2013-02-15

I Ekopark Omberg finns minst 400 jätteekar, ekar som är värdefulla för den biologiska mångfalden. Över 1000 arter av skalbaggar, lavar, mossor och vedsvampar lever och växter i parken och utnyttjar eken i sin livsmiljö. De är också viktiga för de fåglar och fladdermöss som lever i parken. Därför kan en enskild ek verkligen ge skäl till begreppet ekosystem.

Flera av Ombergs ekar är gamla, minst 550 år och vissa till och med runt 600 år. En undersökning av ett tjugotal ekar visade att den äldsta började gro redan 1374. Många av dessa gamla ekar har vuxit upp i ett mycket öppnare beteslandskap som fanns i Omberg fram till för cirka 150 år sedan. I dag finns istället många av dessa träd i ett mer igenvuxet landskap där de trängs med yngre träd om både ljus och näring.

I samband med invigningen av Ekopark Omberg 2003 lovade Sveaskog att frihugga alla gamla jätteekar så att deras överlevnad skulle säkras för flera hundra år framöver. Genom frihuggning ska ett beteslandskap, likt det som fanns för mer än 150 år sedan, att återskapas. Dessutom gavs ett löfte om att öka antalet jätteekar till 5000. Ett mål som kommer att ta flera generationer att genomföra.

Arbetet med frihuggningen av jätteekar och satsningen på nya arvtagare har pågått sedan invigningen, både genom naturvårdshuggningar och produktionsgallringar. Hittills har många träd redan frihuggits och många nya ekar tillkommit. Nu görs en storsatsning för att slutföra arbetet. Projektet genomförs av Sveaskog med bistånd från Länsstyrelsen Östergötland och Skogsstyrelsens landsbygdsprogram.

Frihuggningen av jätteekarna görs både manuellt och med hjälp av skördare. De allra flesta frihuggs manuellt av Johan Rydin och Fredrik Hermansson, som med motorsåg går utmed de branta sluttningarna runt Omberg där många av jätteekarna står.

Skördaren kör Gunnar Fransson tillsammans med Jonas Nilsson då de frihugger de övriga delarna av Ekopark Omberg. Totalt kommer nära 500 ekar, både jätteekar och nya arvtagare, huggas fram i projektet.

För mer information:

Läs mer