Sveaskog svarar på WWF:s utspel

WWF:s generalsekreterare Håkan Wirtén föreslår i en debattartikel i ATL att staten borde använda Sveaskogs skogsinnehav för att nå miljömålen.
WWF föreslår bland annat att hälften av Sveaskogs mark ska undantas från skogsbruk. Sveaskogs vd Per-Olof Wedin ger sin syn på förslaget i ett debattsvar.

Nyheter | 2013-05-02

WWF föreslår i ett debattinlägg minst sagt radikala åtgärder för att värna den biologiska mångfalden i skogen. Det är glädjande att WWF ger sig in i debatten om hur morgondagens skogsbruk ska se ut – men just detta inspel tål knappast en kritisk granskning, menar Per-Olof Wedin, vd på Sveaskog.

Som lösning på att "mångfalden i den svenska skogen håller på att försvinna" föreslår Världsnaturfondens generalsekreterare Håkan Wirtén att 50 procent av Sveaskogs produktiva skogsmark ska skyddas. Låt oss leka med tanken att ägaren staten går på WWF:s linje och undantar ytterligare drygt 1 miljon hektar av Sveaskogs skog från att brukas – vad skulle hända?

Låt oss börja med naturvärdena och fastslå detta enkla påpekande: all skog är helt enkelt inte skyddsvärd i ett strikt naturvärdesperspektiv. Sveaskog har stora arealer vanlig produktionsskog, den är mycket uppskattad att ströva i och plocka bär och svamp i, att jaga i och att orientera och åka skidor i – men den innehåller inte höga naturvärden i termer av biologisk mångfald.

Att skydda denna typ av skog vore att använda reservatsverktyget på ett väldigt trubbigt sätt. Den vitryggiga hackspetten, till exempel, gynnas inte av att en miljon hektar av Sveaskogs produktionsskog undantas från brukande.

Det är inte välröjda och välgallrade tall- och granskogar i åldrarna 30-70 år som vitryggen behöver. Den har andra kriterier för sin bosättning - och det är också därför Sveaskog redan har avsatt de 500 000 hektar av sin skog som har de högsta naturvärdena. Det är i dessa skogar – till exempel ekopark Färna – som hackspetten har sin framtid.

Naturvärden finns naturligtvis inte bara på Sveaskogs mark. Det förvånar därför att WWF med sitt förslag verkar ge upp kampen om naturvärden i det privata skogsbruket. Menar WWF att privata markägare och skogsbolagens aktieägare ska vara befriade från ansvar för naturvärden? Av detta följer att alla kostnader för naturvårdsinsatser ska tas av statliga skogsägare och därmed indirekt av skattebetalarna.

Det är också relevant att kort nämna något om konsekvenserna för näringslivet.

Sveaskog avverkar varje år knappt sex miljoner kubikmeter och om vi skulle skydda hälften av skogen (där skyddet främst torde riktas mot äldre och medelålders skog) ser vi ett bortfall på minst fyra miljoner kubikmeter. Sveaskog skulle få avsluta upp till 75 procent av sina affärsrelationer.

WWF:s förslag skulle få långtgående följder för stora delar av Norrlands sågverks-, papper- och massaindustri samt den klimatpositiva kraftvärmeproduktionen. Sveaskog är norra Sveriges största råvaruleverantör och även i övriga delar av landet en viktig affärspartner. 10 000-tals jobb skulle riskeras, glesbygden skulle få sig en smäll.

För en ansvarsfull ägare som både tar hänsyn till miljömål och produktionsmål är detta givetvis en aspekt att ta i beaktande.

Slutligen kan sägas att statens skogar redan används för att nå miljömålen. Vi skäms inte för att påstå att Sveaskog är ett föredöme på naturvårdsområdet – något WWF många gånger har kvitterat. Vi leder utvecklingen kring naturvårdande skötsel och vi tar större ansvar för att bevara, utveckla och förstärka biologisk mångfald än någon annan aktör i svenskt skogsbruk.

Per-Olof Wedin, vd, Sveaskog

För mer information