Tre tycker till: Är trä framtidens byggmaterial?

Tre tycker till: Är trä framtidens byggmaterial?

Tre personer med olika intressen i branschen ger sin syn på möjligheter till produktutveckling och ökat industriellt byggande av flervåningshus i trä.

Nyheter | 2013-04-02

Jan Lagerström forskningsdirektör Skogsindustrierna

- Byggandet måste bli bättre och billigare, och där har biomassan stor potential. Jag tror att efterfrågan på trä kommer att öka. Klentimmer som tidigare skickades till massafabrikerna kommer i större utsträckning att användas till limträ. Det gör att skogsägarna får ut mer av sitt timmer samtidigt som det skapas tillgång på billigare byggmaterial.

Den andra utvecklingslinjen är att utveckla kombinationer med intelligenta produkter från fibersidan. På några års sikt måste nämligen alla nybyggda bostadshus vara nollenergihus eller plusenergihus enligt nya EU-direktiv. Dagens byggsystem får svårt att klara de tekniska kraven och kan omöjligen klara de ekonomiska – därför krävs ett helt nytt sätt att tänka.

Nu pågår forskning för att ta fram tunna men oerhört starka byggblock av nanocellulosa med en ny typ av kartong på insidan och papp på utsidan. Blocken ska vara brandhämmande, stoppa fukt och så hårda att de till och med kan användas i bilar. V i har kommit så långt att vi nästan lämnat forskningsbänken och kan vara redo för ett pilotskede inom fem år.

Lars Martinson vd Martinsons

- Träbyggande möjliggör industrialisering av byggande på ett helt annat sätt och innebär betydligt kortare byggtider. Jag ser stora utvecklingsmöjligheter, men tror att det kommer att ske i en viss takt – idag finns inte så många som kan producera och leverera.

Mycket handlar om en mental omställning, att man behöver flytta det industriella tänket hela vägen till byggarbetsplatserna. Ju mer tiden går, desto större vikt läggs också vid hållbarhetsfrågor, livscykelanalyser och energiförbrukning, vilket är positivt för träbyggandet.

Eskil Erlandsson landsbygdsminister

- Trä har en enorm potential som byggmaterial. Det är ett klimatsmart, förnybart material som ständigt går att utveckla och förfina till nya produkter. Jag tror att produktutvecklingen kommer att öka än mer i framtiden i takt med att forskningen på området når nya framgångar. Jag är säker på att vi kan få ut ännu mycket mer ur träråvaran och att egentligen bara fantasin sätter gränserna.

I takt med att trähusbyggandet ökar kommer vi också att få se ökade skalfördelar och sänkta produktionskostnader. Säkerligen kommer också byggmetoderna att utvecklas ytterligare.