Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Använd skogen för att skapa samhällsnytta

Använd skogen för att skapa samhällsnytta

En modern och framgångsrik skogspolitik bör ta fasta på hur Sverige kan använda skogen för att skapa både samhällsnytta och naturvårdsnytta. Det skriver Göran Persson, Sveaskogs ordförande, i en debattartikel i Dagens Industri.

Nyheter | 2014-02-07

Skogen är Sveriges gröna oljereserv. Med den som bas har vi byggt vår välfärd och med den kan vi ställa om till ett fossilfritt samhälle. En modern skogspolitik bör ta fasta på hur vi kan använda skogen mer - samtidigt som vi bevarar biologisk mångfald och andra värden för framtiden. Detta förhållningssätt bör prägla framtida miljöpolitik på skogsområdet, oavsett regering.

Sverige är ett priviligierat land och vi har våra skogstillgångar till stor del att tacka för detta. Skogen har gett oss välstånd i mer än 100 år. Att just skogen är basen i Sveriges framgångssaga är i sig en lycka. Skogen finns över hela landet och skapar en balans mellan storstad och landsbygd. Den är en förnybar resurs – efter avverkning växer det upp nya träd.

Skogen är livsmiljö för tusentals djur- och växtarter. Skogen inte bara binder koldioxid, den ger oss produkter av förnybar råvara. Den skapar dessutom upplevelser och välbefinnande, producerar svamp och bär och ger förutsättningar till jakt och rika naturupplevelser.

Välståndet har skogen gett Sverige genom att vi har brukat den. Trots att det är lätt att tro motsatsen, så är nästan all skogsmark i Sverige brukad. Så Sveriges framgångssaga är faktiskt inte skogen i sig – utan det är att den har planterats, röjts, gallrats och avverkats för att förädlas till hus, bokhyllor, mjölkpaket och tidningar. Kort sagt – att den har använts. Det har lett till att skogen fortfarande är en av våra viktigaste exportaffärer.

Med detta sagt så låt oss också betona att det ska finnas en balans mellan produktion och naturvärden.

I Sverige har omsorgen om den biologiska mångfalden ofta varit liktydig med att avsätta skogsmark som reservat. Det handlar om miljardbelopp som staten budgeterar för att skydda skog, det vill säga köpa skog med höga naturvärden och bilda reservat. Detta har varit en integrerad del av svensk miljöpolitik, oavsett politiskt styre. Omsorgen om skogens naturvärden kan bli bättre och måste bli bättre. Men naturvårdsarbetet har kört fast i förenklade och historielösa banor.

Främst i södra Sverige behövs ytterligare insatser för att bevara och utveckla naturvärden. De naturvärden som finns här har ofta formats genom generationer av mänskligt liv och brukande. Det handlar om lövskogar, spridda äldre träd på mark som betats av kor, får och hästar eller om blommande bryn mellan jordbruks- och skogsmark.

Här har naturreservat som lämnats för fri utveckling haft begränsad nytta, ja de kan rent av vara skadliga. En passiv naturvård riskerar att få motsatt effekt eftersom den leder till att landskapet mörknar. Granen vandrar in och konkurrerar ut ljuskrävande trädslag som ek, björk, asp och sälg.

De skogs- och hagmarksmiljöer vi känner från Astrid Lindgrens värld var inte bara vackra, de rymde också en rik biologisk mångfald. Sådana miljöer behöver vi värna och återskapa. Men då kan vi inte fortsätta i det gammalmodiga huvudspår där staten – till oerhörda kostnader – köper in mark för reservatsavsättning, helt i otakt med resurser att sköta den natur man vill värna.

Mycket större naturvårdsnytta – till en bråkdel av kostnaderna – kan åstadkommas om vi istället tar tillvara kraften och engagemanget hos alla de markägare som älskar sin skog. Låt markägarna fortsätta äga sin skog och använd istället de statliga pengarna till att stimulera de åtgärder som ger mest naturvårdsnytta: skötsel av de viktiga hävdmiljöerna mellan åkermark och skogsmark, bete, slåtter samt utvecklad naturvårdande skötsel i skog. På köpet tillvaratas och utvecklas den entreprenörsanda som finns i skogsägarkåren och som bidrar till landsbygdens utveckling.

Med detta i ryggen är vår åsikt att statsmakterna – det gäller oavsett regering - bör göra omsorgsfulla överväganden när det gäller att föreslå ytterligare skydd av skog.

Att lägga stora arealer skog i träda är olyckligt av flera skäl. Sveriges sågverk, massa- och pappersbruk ger inte bara stora exportintäkter. De skapar jobb i glesbygden. 200 000 personer arbetar idag med skogen som bas. När vi bildar naturreservat minskar vi möjligheten att ta hand om och förädla skogsråvaran.

Vad det i grund och botten handlar om är: Vad ska vi använda skogen till? Låt oss avslutningsvis kort beröra klimatfrågan och energipolitiken - Sveriges skogsresurser är helt avgörande i omställningen från det fossila till det förnybara samhället. Redan idag är biobränsle Sveriges största energikälla. Och ändå har vi bara sett början av utvecklingen för skogsbaserade produkter - inte minst när det gäller förnybara drivmedel.

För att ta vara på de möjligheter som skogen ger måste det till en slags insikt, en ny grundläggande hållning från politiskt håll - nämligen att skogen är lite viktigare för oss svenskar än något annat. Sverige har framgångsrikt använt skogen i mer än 100 år. Låt oss på bästa sätt förvalta detta arv.

Göran Persson, ordförande Sveaskog