Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Lyckad naturrestaurering i Bohuslän

Lyckad naturrestaurering i Bohuslän

Sveaskogs samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götalands län för att återskapa bohuslänska naturbetesmarker är i mål vid årsskiftet. Projektet har varit så lyckat att samverkansgruppen omtalats som gott exempel på EU-nivå.

Nyheter | 2014-11-25

Det bohuslänska landskapet utgjordes i början av 1900-talet av stora delar öppna betesmarker. Men landskapsbilden i Bohuslän har förändrats allteftersom djurhållningen försvunnit. 2010 inledde Sveaskog därför ett projektsamarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland för att återskapa ett drygt 60 hektar stort område med naturbetesmarker på gården Hultås i Uddevalla kommun.

Ingår i samverkansgrupp

Samarbetet ingår i Länsstyrelsens projekt "Mångfaldig Samverkan" och utgörs av en samverkansgrupp där Sveaskog tillsammans med dem samt Skogsstyrelsen, djurhållare och landsbygdsboende jobbar för att bevara och synliggöra natur- och kulturvärden i området.

– Det är ett inget traditionellt arbetssätt. Vanligt är vår första kontakt markägare när han eller hon söker en ersättning. Då låter vi ersättningen styra skötseln. Nu har vi ändrat på kronologin och har dialog innan ersättning söks och kan på så vis forma gemensamma mål för det specifika området utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala värden. Vi har tagit de värden i beaktande innan målen satts, inte tvärtom, säger Katrin McCann på Länsstyrelsen i Västra Götaland län och deltagare i Hultås samverkansgrupp.

Avlägsnat produktionsskog

Den 1 januari 2015 är det femåriga restaureringsprojektet färdigt. Under de fem åren har vi haft flera maskinlag på plats i Hultås för att avverka skog samt öppna upp tidigare igenväxta beteshagar och också igenplanterade marker med äldre produktionsskog. Dessutom har hagmarksträd röjts fram, kulturmiljöer tagits fram, flera dammar rensats och vandringsleder iordningställts för att öka tillgängligheten i området.

– Katrin McCann har varit en fantastisk tillgång i arbetet med att restaurera naturbeteslandskapet. Med sin stora sakkunskap har projektet blivit mycket lyckat och markerna ger idag stora positiva effekter för kulturmiljöerna och den biologiska mångfalden, samt ger markerna stora rekreationsvärden, säger Per Peterson, naturvårdsspecialist på Sveaskog i södra Sverige.

Lyfts fram i EU-projekt

Katrin McCann representerar projektet "Mångfaldig Samverkan" i en fokusgrupp av experter sammansatt av EU- kommissionen med inriktning på hållbar skötsel av marker med höga naturvärden. Hon har framhållit projektet och Hultås samverkansgrupp för de andra deltagarna i fokusgruppen.

– Det här arbetssättet med omvänd kronologin kring mål och ersättning, som vi tycker har varit väldigt lyckat, har jag presenterat i fokusgruppen och fått god respons från de europeiska kollegorna, säger Katrin McCann.

 

Här nedan hittar du några före- och efter-bilder på restaureringen.

  • Före frihuggning av ek.

  • Efter frihuggning av ek.

  • Före naturrestaurering.

  • Efter naturrestaurering.

För mer information: