Nya ekonomiska mål för Sveaskog

Nya ekonomiska mål för Sveaskog

Sveaskogs årsstämma beslutade om nya ekonomiska mål. Från och med 2014 är de ekonomiska målen en direktavkastning på 4,5 procent, en skuldsättningsgrad på 0,3-0,6 och en utdelningsandel på 65-90 procent av resultatet efter skatt, exklusive ej kassaflödespåverkande värdeförändringar av växande skog.

Pressmeddelanden | 2014-04-24

- De nya ekonomiska målen är bättre anpassade till Sveaskogs marknadsförutsättningar. Genom de nya målen ökas också Sveaskogs finansiella flexibilitet, säger vd Per-Olof Wedin.

Sveaskogs mål för lönsamhet, kapitalstruktur och utdelning förändrades senast år 2011. Sedan dess har virkespriserna gått ned kraftigt vilket har försvårat möjligheterna för Sveaskog att nå direktavkastningsmålet. Förändrade redovisningsregler (IFRS) har visat sig påverka måtten för kapitalstruktur och soliditetsmålet bedöms försvåra ambitionen att ha en långsiktig och effektiv kapitalstruktur.

Mot bakgrund av förändringar i omvärlden omformuleras de ekonomiska målen till ett mål för lönsamhet nämligen direktavkastning och detta mål sänks från 5,0 till 4,5 procent. Målet om avkastning på eget kapital tas bort. Målet för kapitalstruktur ändras från soliditet till ett spann för nettoskuldsättningsgrad om 0,3-0,6. Det motsvarar en soliditet om 44-54 procent. Genom ett brett spann ryms svängningar på grund av värdeförändring skog.

Utdelningsmålet ändras från minst 60 procent till ett spann på 65-90 procent av resultatet efter skatt, exklusive ej kassflödespåverkande värdeförändringar av växande skog. Med ett spann i stället för en lägstanivå signaleras att utdelningen varje år ska vara baserad på aktuell situation och företagets behov.

För mer information:

Per-Olof Wedin

Per-Olof Wedin

Vd och koncernchef

Per Matses

Per Matses

Vice vd och CFO

Definitioner:

  • Nettoskuldsättningsgrad: Nettoskuld dividerat med eget kapital
  • Direktavkastning: Rörelseresultat före värdeförändring skog exklusive reavinster fastighetsförsäljning, dividerat med genomsnittligt operativt kapital
  • Utdelningsandel: Ordinarie utdelning ska långsiktigt motsvara 65-90% av resultatet efter skatt, exklusive ej kassaflödespåverkande värdeförändringar av växande skog efter skatt. Utdelning görs under förutsättning att kapitalstrukturmål efter utdelning hamnar inom målintervallet samt med beaktande av genomförandet av koncernens strategi och investeringsbehov.