Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Remissyttrande: Skogen och biodrivmedel för en fossilfri fordonsflotta

Utredningen om fossilfri fordonstrafik, SOU 2013:84 (FFF-utredningen), har presenterat en konkret handlingsplan för att fasa ut fossila drivmedel från fordonstrafiken. Skogsråvara och skogsindustrins rest- och biprodukter utgör en hörnsten för dess genomförande.

FFF-utredningen är omfattande och dess handlingsplan ambitiös och fullt tillräcklig för att sätta igång omställningen till en fossilfri fordonsflotta i Sverige. Vi är beredda att göra vår del av arbetet, förutsatt att regelverket i stort följer det som beskrivs i utredningen. Det innefattar både att säkerställa framtida råvaruflöde från skogen och, för de industriella aktörerna, att genomföra nödvändiga investeringar för biodrivmedelsproduktion. Vi måste kunna hantera de tekniska utmaningarna. Mycket av den teknik som kommer att krävas är oprövad. Vi ser tydliga synergier i att producera biodrivmedel i anslutning till befintlig skogsindustri, i första hand från rest- och biprodukter. Utvecklingen kan med fördel drivas som ett komplement till befintlig industri för att skapa resurs- och energieffektiva industrier samtidigt som det industriella kapitalet utnyttjas till fullo. Nästan oavsett tekniklösning så kommer användningen av restvärme och andra sätt att nyttiggöra termisk energi att vara viktiga för energisystemets framgång. 

Skogen och skogsindustrin är nyckelresurser i denna utveckling och undertecknade skogsföretag erbjuder sig att delta i en konkret dialog i mening att skapa lösningar för att FFF-utredningens ambitioner ska kunna förverkligas. 

Vi vill peka på att FFF-utredningens föreslagna lösningar, för att stimulera införande av biodrivmedel, i grunden är bra. Prispremiesystemet är en bra grund för utveckling av biodrivmedel. Den politiska risken i detta system måste emellertid minimeras. Systemet måste vara pålitligt på lång sikt och gå att använda som säkerhet vid projektfinansiering. Den föreslagna utvecklingen av kvotplikten tillsammans med prispremiesystemet har potential att kunna skapa det underlag som krävs för att få till stånd den önskvärda biodrivmedelsutvecklingen. 

Skogen har en central roll i Sveriges ekonomi. Den är en förnybar resurs som är så väl förvaltad att den successivt kommer att ge ökande avverkningsmöjligheter. Skogsindustrin runtom i landet innehar en industriell infrastruktur med processer, rest- och biprodukter, kompetens och flöden som är mycket användbara när vi ska utveckla produktion av biodrivmedel. 

Förutom de stora miljövinster som följer av att ersätta fossila drivmedel med biodrivmedel, finns stora vinster för Sverige som nation – det skapar sysselsättning i glesbygd, minskar exponering mot en ändlig och allt dyrare fossil energiresurs, skapar tryggare energiförsörjning och kan leda till att Sverige blir ledande i kompetens-och teknikutveckling för produktion av denna förnybara resurs.

För mer information:

Björn Risby, Affärsutveckling, Bergvik Skog, bjorn.risby@bergvikskog.se, 023-58319
Hans Kjellvander, New Business Development, Holmen, hans.kjellvander@holmen.com, 0650-28265
Anders Hultgren, Utvecklingschef, SCA Energy, anders.hultgren@sca.com, 060-193305
Jan Wintzell, Affärsutveckling, Sveaskog, jan.wintzell@sveaskog.se, 010-5449577
Gustav Tibblin, Affärsutveckling, Södra Skogsägarna, gustav.tibblin@sodra.com, 0470-89498