Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Remissyttrande: Utredning fossilfri fordonstrafik

Sveaskogs yttrande över betänkandet "Fossilfrihet på väg" (SOU 2013:84)

Sammanfattning

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och bidrar till en långsiktigt hållbar
utveckling av samhället genom att bruka skogen. Vi anser att betänkandet utgör
ett värdefullt underlag för det fortsatta arbetet med att skapa en hållbar
energiförsörjning.

Sveaskogs synpunkter sammanfattas i nedanstående punkter:

  • Det är möjligt! Vi delar betänkandets slutsats att det är möjligt att redanfram till år 2030 reducera de fossila bränsleinslagen med hela 80 procent.skogsnäringen utgör en hörnsten för förverkligandet.
  • Skogen räcker till! Skogen är en förnybar och väl förvaltad resurs somerbjuder ett successivt ökat utbud av skogsråvara. Sveaskog delarutredningens slutsats att tillgången till råvara är tillräcklig för att nå målen.
  • Synergier! Sveaskog ser synergier i att producera biodrivmedel i anslutningtill befintlig skogsindustri, från skogsråvara och rest- och biprodukter.Kompletterande produktion kan skapa resurseffektiva industrier samtidigtsom det industriella kapitalet utnyttjas till fullo. Även andra industrier kanutgöra produktionsplattformar för biodrivmedel med skogsråvara som bas.
  • Konkurrensneutralitet! Skogsnäringen kräver stora transportresurser förråvaruförsörjningen och distribution av förädlade produkter. Det är viktigt att styrsystemet mot fossiloberoende transporter inte utformas så att detsnedvrider konkurrensen visavi våra konkurrentländer inom och utom Europa.

Här kan du läsa remissyttrandet i sin helhet.