Baylan: ”Vi kan inte bli fossilfria utan biomassa.”

Baylan: ”Vi kan inte bli fossilfria utan biomassa.”

Sveriges energiminister Ibrahim Baylan menar att vi står inför större energipolitiska utmaningar än många tror, och att lösningen på dem kan heta biomassa.

Nyheter | 2015-12-08

Vilka möjligheter är det du ser i biomassan?
– Det är svårt att se att någon skulle vilja investera i ny kärnkraft med tanke på de kostnader det är förknippat med. I det sammanhanget lyfter jag fram skogsbranschen. Jag tror att vattenkraften kommer att förbli vår energimässiga ryggrad. Men det som kallas effekten är den stora utmaningen, att vi har energi året runt. Och där tycker jag att vi ska se den stora potentialen som finns i biomassa.

Forskare menar att dubbelt så mycket energi kan genereras från biomassa utan några ingrepp i vårt hållbara skogsbruk. Vad krävs från ditt politiska håll respektive näringslivets håll för att få ut biomassans fulla potential?
– Energipolitikens största utmaning är inte det man skulle kunna tro just nu: ja eller nej till kärnkraft. Utan jag tror att vår största utmaning är att ny elproduktion har i princip noll i marginalvinst. Hur ska man då investera? Ska man betala bara för elmängd eller ska det finnas fler parametrar? Jag har gett Energikommissionen i uppdrag att arbeta så öppet och dialogorienterat som möjligt. Jag skulle därför gärna se en dialog med skogsbruket kring hur de själva ser på sin potential.

Statsminister Stefan Löfven talade i sin regeringsförklaring hösten 2015 om målet att Sverige ska bli fossilfritt. Är satsningar på biomassa ett verktyg för att nå dit?
– I allra högsta grad. Vi har med hjälp av biomassa bidragit till att i princip byta ut nästan alla fossila källor inom uppvärmningssektorn. Dagens stora energiutmaning som vårt samhälle står inför är kring transporterna. Här tror jag att biomassa och bioenergi kan spela en avgörande roll, inom såväl persontransport som för tunga transporter. Jag tror inte att vi kan bli fossilfria utan biomassa i det korta och medellånga perspektivet.

Dessa frågor berör inte bara Sverige, de är globala. Vilken uppfattning har dina politikerkollegor inom EU kring biomassa som energilösning?
– Tyvärr har jag fått uppfattningen att det finns en misstänksamhet och en skepsis kring det här, såväl inom myndighetssfären som hos miljöorganisationer. Det grundar sig i en bristande kunskap kring hur vi och Finland arbetar kring biomassa. Vår utmaning är därför att visa dem att det är fullt möjligt att kombinera hållbart skogsbruk med utnyttjande av biomassa.

Läs en längre intervju i Forum Sveaskog 4/15