Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Stort sjönära naturvårdsprojekt i hamn

Stort sjönära naturvårdsprojekt i hamn

Det har varit hårt arbete under sex år, men också inspirerande och spännande. Vid årsskiftet kunde ett av Sveriges största naturvårdsprojekt, LIFE + Mälarens inre skärgård avslutas.

Nyheter | 2015-02-18

Vid årsskiftet avslutades naturvårdsprojektet LIFE+ Mälarens inre skärgård efter sex intensiva år. Projektet har varit ett av de allra största i sitt slag i Sverige, med Sveaskog och ytterligare fyra aktörer (länsstyrelsen i Västmanland, Sörmland och Uppsala samt Upplandsstiftelsen). Naturvårdsarbetet, som delfinansierats av EU, har haft en budget på över 80 miljoner kr och berört 42 Natura 2000 områden i Mälardalen, däribland Ekopark Ridö-Sundbyholmsarkipelagen med sina 70 öar.

– Den övergripande målsättningen med alla åtgärder i ekoparken har varit att bevara och restaurera ädellövskogs- och lövskogsmiljöer, eftersom det är i dessa biotoper som den absoluta majoriteten av ekoparkens höga naturvärden finns, säger Mats Larshagen, som varit Sveaskogs projektledare under hela perioden 2009-2014.

Naturvården har i praktiken främst handlat om att:

 • Omvandla mörka grandominerade skogar till ljusa, varmare lövskogar genom att antalet granar helt enkelt reduceras.
 • Bevara de grova och gamla ädellövträd som finns i skogarna. Detta görs främst genom att frihugga dessa träd, d.v.s. ta bort inträngande träd runt dem.
 • Skapa död ved i en stor variation av trädslag, grovlek och ljusexponering.
 • Restaurera trädklädd betesmark ur igenväxt skog, samt strandbetesmarker intill Mälarens stränder. Här ingår även att byta ut gammal taggtråd mot nya fräscha elstängsel, runt såväl gamla som nyrestaurerade betesmarker.

Mats Larshagen är mycket nöjd med det som åstadkommits i projektet.

– Rent ekologiskt var många biotoper i mycket eftersatt skick när vi startade 2009, säger Mats Larshagen, och berättar att EU-projektet har gett aktörerna en unik chans att på en kort tid restaurera stora arealer.

Gynnsam avverkning

Under arbetets gång har det varit möjligt att dra logistiska fördelar av projektet genom att använda maskiner och personal även till annan nödvändig naturvård som inte har ingått i EU-projektet.

– Sammantaget har mer än 600 hektar fått en ekologisk ansiktslyftning och många gånger är det fantastiska naturmiljöer som framträtt i takt med att skötselåtgärderna utförts, säger Mats.

Beröm från omvärlden

Projektet har rönt mycket uppmärksamhet i omvärlden, såväl genom nyheter i TV, radio och tidningar som genom ett flertal besök av olika grupper från myndigheter, allmänhet och miljöorganisationer. Den sistnämnda kategorin representeras av bl.a. Sörmlandsentomologerna, vars talesperson Ingemar Struwe säger " det Sveaskog uträttat i Ridö-Sundbyholmsarkipelagen är ett storverk som förhoppningsvis kommer att styra de närmaste 500 åren där ute.
Leif Carlsson från Naturskyddsföreningen i Eskilstuna har följt arbetet på nära hand och har under arbetets gång varit med och haft synpunkter.

– Det har varit både inspirerande och spännande. Före restaureringen höll skogen på att växa igen. Det kändes fruktansvärt. Det som nu sker på öarna känns som en dröm som går i uppfyllelse.

RO Södra Bergslagen övertar nu den aktiva rollen i förvaltning och underhåll av ekoparken.

Bilder från naturvårdsprojektet

 • Ekoparken består av ett 70-tal öar. Den största heter Ridön och är på 800 hektar. Det saknas fast landförbindelse, så båt är ett måste för att kunna ta sig ut hit, i mitten av Mälaren. Foto: Niclas Bergius.

 • Ädellövskogen är arkipelagens verkliga signum. Foto: Mats Larshagen.

 • Yngre skog med inväxande gran bland lövträden. Före åtgärd är det tätt, mörkt och svalt – en miljö de prioriterade arterna undviker. Foto: Mats Larshagen.

 • Samma plats efter åtgärd. Granen har reducerats, och fram träder en glesare, ljusare och varmare miljö. Här trivs arterna bättre. Foto: Mats Larshagen.

 • Pågående utglesning av gran. Notera skillnaden mellan bildens högra del, där skördaren jobbat klart, och den vänstra dit maskinen är på väg. Foto: Mats Larshagen.

 • Vid alla åtgärder skapas och lämnas död ved för att gynna vedlevande organismer. Bilden visar en restaurerad hagmark med kvarlämnade vedhögar. Foto: Mats Larshagen.

 • Mats Larshagen från Sveaskog guidar en grupp från den ideella miljörörelsen i en av ekoparkens många fascinerande naturmiljöer. Foto: Leif Carlsson.

 • Många skötselkrävande miljöer befann sig i ett eftersatt skick vid projektets start. Före åtgärd är hagmarken full av sly och inget bete har skett på länge. Foto: Mats Larshagen.

 • Samma plats efter åtgärd. Sly har röjts bort, prioriterade buskar har sparats och marken betas åter aktivt. Foto: Mats Larshagen.

 • Sjönära betesmarker är särskilt viktiga för strandfåglar. Före åtgärd är marken obetad, full av höga tuvor, inväxande sly och ett tjockt vassbälte ut mot vattnet. Foto: Mats Larshagen.

 • Samma plats efter åtgärd. Tuvorna och slyet är borta, vassbältet är tunnare och betesdjuren är åter på plats. Foto: Mats Larshagen.

 • Detta är maskinen som gjorde jobbet. En f.d. pistmaskin från fjällen – ombyggd till en gigantisk jordfräs. Den har så lågt marktryck att den kan köra där en människa sjunker igenom. Foto: Mats Larshagen.

 • Att jobba på öar ställer höga krav på logistiklösningar. Här är det en skotare som åker båt. Foto: Mats Larshagen.

 • Gammal trasig, inväxt taggtråd är ineffektiv, otidsenlig och en fara för såväl tamboskap som viltet. I projektet har den bytts ut... Foto: Mats Larshagen.

 • ...mot betydligt mer ändamålsenligt elstängsel. Foto: Mats Larshagen.

 • Naturvårdare in action. I den fortsatta förvaltningen av markerna är bete en nödvändighet på många marker. Betet förhindrar t.ex. igenväxning och skapar en rik flora. Foto: Mats Larshagen.

För mer information: