Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Biologisk återställning i Mörrumsån

Lyckad biologisk återställning i Mörrumsån

Århundraden av mänsklig verksamhet har förändrat Mörrumsåns ursprungliga lopp. För att skapa uppväxtplatser och öka den biologiska mångfalden i ån har Mörrums Kronlaxfiske inlett ett restaureringsprojekt.

Nyheter | 2016-08-26

Det har funnits många olika verksamheter som bidragit till försämring av födelse-, uppväxt- och födoplatser för olika arter i ån. Det byggdes kvarnar, det anlades fasta fiskfällor, det flottades timmer och så småningom uppfördes också vattenkraftverken. Var och en av verksamheterna var livsviktig i sin respektive epok, men de krävde också att själva ån och dess strukturer anpassades till det mänskliga. All påverkan har resulterat i mindre varierad ström, packat bottensubstrat och bortspolat finare material, vilket gör att artrikedomen minskar.

Omfattande återställningsarbete

För att återskapa åns naturliga miljö och öka den biologiska mångfalden startades ett återställningsprojekt i augusti lett av Mörrums Kronlaxfiske. Den här typen av biologisk restaurering tar ett helhetsgrepp som väl matchar tidigare insatser för fler lekbottnar och bättre vandringsmöjligheter för fisk. Två områden valdes ut varav den ena ligger på den så kallade Vittskövlesträckan norr om Mörrum och den andra på klassiska Pool 19 inne i Mörrums by. Totalt har restaureringen kostat drygt 350 000 kronor. Det är länsstyrelsen som stödjer med statliga medel för biologisk återställning i kalkade vatten.

Restaureringen fortsätter framöver

Mörrums Kronolaxfiske påbörjade återställningsarbetet redan 2015 i kvillområdena på pool 9 och 11 och har som ambition att fortsätta med ett par nya områden varje år under lång tid framöver. Målet är även fortsättningsvis att återställa Mörrumsån till ett så naturligt ursprung som möjligt och på det sättet gynna arter som är beroende av strömmande vatten.

Före- och efterbilder

Mörrums Kronlaxfiskes återställningsarbete kan exemplifieras med insatser på tre platser i de utvalda områdena på Vittskövlesträckan och Pool 19.

Vittskövle (plats 1) har den starka inloppsströmmen till en kvarnränna brutits av och lugnats ner genom en spridning av tidigare hopsamlade stenhögar. Mer ved har lagts i vattnet för att ytterligare bromsa strömmen vid högvatten. Veden ska även samla växtdelar som dels ska bli föda och dels skydda eller utgöra strategisk utgångspunkt för en hungrig kungsfiskare. Kvarnrännans stränder har grävts ut för att skapa platser med lagom strömhastighet oavsett vattenflöde. I strandkanterna har en helt ny botten skapats med substrat för både fisk och musslor. I strändernas nybildade rasbranter finns mycket goda förutsättningar för kungsfiskaren att hitta nya häckningsplatser.

Genom att återföra större stenblock till åns huvudfåra på Vittskövle (plats 2) har en tidigare torrlagd sidofåra fått trygg vattenföring även vid lågvatten. Ytterligare sidoflöden har grävts fram dit småfisk ska kunna ta sin tillflykt vid höga flöden. Uppväxande yngel är helt beroende av skydd och gömsle anpassat till sin storlek, men även möjligheten till ett revir är oerhört viktigt. För att skapa ståndplatser för dem har mellanstora och stora stenblock tillförts i det tidigare ensidiga bottensubstratet i fåran.

Även i Pool 19 har huvudfåran fått tillbaka de bortrensade stenblocken som låg i strandkanten. Block och sten som legat i anslutning till lokalen har placerats ut på ett så naturligt sätt som möjligt. De återskapade strukturerna ger ny turbulens i strömmarna som på sikt gräver fram viktiga substrat och ger ståndplatser för smolt och vuxen fisk. I poolens sidofåra har botten höjts med hjälp av sten och grus i olika storlekar. Det gör att flödet kan hålla en måttlig strömhastighet för allt liv när vattnet stiger. De nya strukturer som det tillförda materialet ger återskapar ståndplatser och gömställen.

För mer information: