)
Bokslutskommuniké 2016: Lägre resultat till följd av lägre leveransvolymer och lägre priser

Bokslutskommuniké 2016: Lägre resultat till följd av lägre leveransvolymer och lägre priser

Sveaskogs operativa rörelseresultat för helåret 2016 uppgick till 1 128 MSEK (1 280). Leveransvolymerna från egen skog minskade med två procent och virkespriserna med i genomsnitt två procent vilket påverkat resultatet negativt. Försäljningen av sågtimmer och biobränsle minskade, medan försäljningen av massaved och flis ökade. 

Pressmeddelanden | 2017-01-26

Kommentar från Sveaskogs vd Per-Olof Wedin:

- Sveaskog redovisar ett bra ekonomiskt resultat men når inte riktigt upp till direktavkastningsmålet 2016. Våra kunder och entreprenörer ger oss mycket höga värden i senaste mätningarna. Att vi dessutom klarar skogsbruket utan större miljöpåverkan och fortsätter att minska koldioxidutsläppen beror på våra medarbetares gedigna arbete.

-  Det operativa rörelseresultatet uppgick till 1 128 MSEK (1 280). Leveransvolymerna från egen skog minskade med två procent och priserna med två procent. Lägre engångsposter om netto 39 MSEK, ökade skogsvårdsambitioner samt merkostnader för upparbetning av stormfälld skog förklarar resterande del av resultatminskningen.

-  Nettoomsättningen, som omfattar såväl leveranser från egen skog som inköpt skogsråvara, minskade med tre procent till 5 922 MSEK (6 078). De totala leveransvolymerna minskade med en procent och priserna i genomsnitt med två procent.

-  I Sverige planar produktionen av sågade trävaror ut och lagren har minskat något jämfört med föregående kvartal. Efterfrågan har varit större på gran jämfört med fura. Globalt ökar leveranserna av pappersmassa. Totalt fortsätter den svenska pappersproduktionen att minska, främst beroende på den minskade efterfrågan på grafiska pappersprodukter. Däremot ökar efterfrågan på papper som förpackningsmaterial och insatsvara i hygienprodukter.  Skogsindustrin fortsätter att göra stora investeringar i produktionskapacitet, vilket är positivt för Sveaskog som stor råvaruleverantör.

1 oktober – 31 december 2016

  • Nettoomsättningen, som omfattar såväl leveranser från egen skog som inköpt skogsråvara, ökade marginellt till 1 549 MSEK (1 546). Leveransvolymerna ökade med en procent medan priserna minskade med i genomsnitt två procent.
  • Det operativa rörelseresultatet uppgick till 309 MSEK (362). Leveransvolymerna från egen skog minskade med tre procent och priserna med två procent.
  • Värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 0 MSEK (917).
  • Kvartalets resultat minskade till 291 MSEK (952) främst hänförligt till lägre förändring av redovisat verkligt värde av växande skog.

1 januari – 31 december 2016

  • Nettoomsättningen minskade med tre procent till 5 922 MSEK (6 078). Leveransvolymer minskade med en procent och priserna med i genomsnitt två procent.
  • Det operativa rörelseresultatet uppgick till 1 128 MSEK (1 280). Såväl leveransvolymer som priser minskade med två procent.
  • Värdeförändringen på växande skog var 319 MSEK (1 432).
  • Årets resultat minskade till 1 190 MSEK (2 017) på grund av ett lägre operativt rörelseresultat och en lägre förändring av redovisat verkligt värde av växande skog.

 

FÖR MER INFORMATION: 

Per-Olof Wedin

Per-Olof Wedin

Vd och koncernchef

Per Matses

Per Matses

Vice vd och CFO