Bra balans mellan olika intressen i Ore

Bra balans mellan olika intressen i Ore

Skogsbruk är en avvägning mellan olika intressen, ekonomiska, sociala och ekologiska. Inom Sveaskog vet vi att den biologiska mångfalden är en förutsättning för ett långsiktig brukande av våra skogar. Vi arbetar därför hela tiden för att skapa en balans mellan naturvård och produktion, i enlighet med dagens naturvårdsforskning och FN:s konvention för biologisk mångfald. Sveaskog arbetar aktivt för att bidra till uppfyllandet av det svenska miljömålet, Levande skogar.

Nyheter | 2017-11-13

Sveaskog välkomnar den frivilliga naturvårdens starka engagemang och bidrag till samtalet runt hur vi ska utveckla våra skogar. Men som statligt bolag måste vi balansera biologisk mångfald mot flera intressen. Det är viktigt att komma ihåg att skogsbruket inte sker av en slump utan är en kunskapsintensiv och högteknologisk verksamhet. Bara inom Sveaskog har vi cirka 100 olika arbetsbefattningar med olika specialistkompetenser som arbetar med skogsrelaterade frågor. De beslut vi gör är noga avvägda utifrån vårt totala skogsinnehav. Därför gör vi ibland andra bedömningar än den frivilliga naturvården, och här kan konflikter uppstå. 

I det område som benämns Ore skogsrike finns totalt 56 000 hektar[1] skog, varav Sveaskog äger 32 000 hektar. Vi delar er syn att detta område innehåller många värdefulla skogar och vi har därför undantagit 55 procent av alla skogar över 80 år från aktivt skogsbruk. 

När det gäller Brännvinsberget så äger Sveaskog 771 hektar, (varav 719 hektar är produktiv skogsmark) av områdets totalt 800 hektar. Då området har många unika miljöer väljer vi ett anpassat brukande med utökad hänsyn till rödlistade arter, som vi kallar mosaikhuggning. Totalt har vi undantagit 279 hektar från aktivt skogsbruk, motsvarande 39 procent av området. Vi tycker därför att vi har lyckats skapa en bra balans mellan olika intressen i området. 

Slutligen skulle Sveaskog vilja adressera de faktafrågor ni tar upp i ert debattinlägg. Vi är övertygade om att naturvärdena även i det brukade landskapet generellt ökar och kommer att fortsätta att öka genom den miljöhänsyn vi idag vidtar vid avverkningar. År 1996 visade svensk riksskogstaxering att det nationellt fanns 2,1 m3[2] hård död ved[3] per hektar i produktionsskogarna. Den senaste uppföljningen visar att det i hela landet finns 4,3 m3sk hård död ved per hektar. Mängden död ved i våra produktionsskogar har därmed mer än fördubblats sedan 1996. På samma sätt har arealen gammal skog4 ökat från 1 miljon hektar till 1,8 miljoner hektar sedan början på 1990 talet. Vårt skogslandskap påverkas och har historiskt påverkats av hur vi brukat det, med avskogning i söder och relativ utarmning av skogarna i norr. Sedan 1920-talet har mängden skog mer än fördubblats. 

När det gäller Sveaskogs naturvårdsbedömningar är antalet lågor endast en av totalt 16 indikatorer som vi väger in för att göra en fullständig naturvårdsbedömning av ett område. Det är därför missvisande att endast lyfta fram en del av den omfattande avvägningsanalys som Sveaskog gör i sin landskapsplanering för produktion och naturvård. 

Svenskt skogsbruk har bidragit till att utveckla Sverige, men det har också utvecklats tillsammans med Sverige. Sedan den första moderna skogsvårdslagen infördes 1903 har skogsbruket utvecklats kontinuerligt, hela tiden baserat på kunskap, forskning och samhällsvärderingar. Sveaskog ser fram emot att delta i fortsatta konstruktiva samtal om hur vi gemensamt kan arbeta för att utveckla skogsbruket och Sverige. 

Anders Almäng, resultatområdeschef Södra Norrland, Sveaskog

Karin Fällman, chef skogsskötsel och miljö, Sveaskog


[1] En hektar motsvarar en yta på 100 gånger 100 meter.

[2] Enheten m3sk avser skogskubikmeter, vilket är virkesvolymen hos ett träd eller ett skogsbestånd, inklusive bark men exklusive grenar och rötter.

[3] Med hård död ved avses stående och liggande död ved, minst 10 cm grov, där huvuddelen av stammen är mycket lite påverkad av nedbrytande organismer.

[4] Med gammal skog avses skog med en medelålder på minst 140 år i norra Sverige och 120 år i södra Sverige.

För mer information:

Anders Almäng

Anders Almäng

Resultatområdeschef Södra Norrland