)
Delårsrapport januari - juni 2017: Högre priser och ökad totalproduktivitet förbättrade resultatet

Delårsrapport januari - juni 2017: Högre priser och ökad totalproduktivitet förbättrade resultatet

Sveaskogs operativa rörelseresultat för det första halvåret ökade med 12 procent till 725 MSEK (646). Resultatförbättringen förklaras främst av högre priser, högre leveransvolymer och ändrad lagermix samt intäkter för ekologisk kompensation.

Pressmeddelanden | 2017-07-17

Kommentar från Sveaskogs vd Per-Olof Wedin:

- Sveaskogs operativa rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 725 MSEK (646). Resultatförbättringen förklaras främst av högre priser, högre leveransvolymer och ändrad lagermix samt ökade intäkter avseende ekologisk kompensation.

- Direktavkastningen, mätt under rullande 12 månader, uppgick till 4,5 procent (4,8). Totalproduktiviteten, resultatet i fasta priser per levererad volym från egen skog rensat för engångsposter, ökade med sju procent.

- Nettoomsättningen ökade till 3 299 MSEK (3 151).

- Resultatet för första halvåret är tillfredsställande, vi har ett bra marknadsläge och vi fortsätter vårt arbete med att öka effektiviteten ytterligare.

- För Sveaskog är ett hållbart företagande centralt. I en studie som företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet nyligen gjort rankas Sveaskog högt bland de statliga bolagen när det gäller hållbarhetsarbetet. Kärnan i vårt arbete är att bedriva ett hållbart skogsbruk – ett aktivt lönsamt och ansvarsfullt brukande av skog och skogsmark. För andra året i rad bedriver vi vårt integrationsarbete Växtkraft! med syfte att integrera framförallt ungdomar med svensk eller utländsk bakgrund i svenskt arbetsliv.

- Sveaskog har tecknat en överenskommelse med Boliden avseende ekologisk kompensation där Sveaskog genomför en rad olika åtgärder för att gynna naturvärden.

1 januari – 30 juni 2017

  • Nettoomsättningen, som omfattar såväl leveranser från egen skog som externt anskaffad skogsråvara, ökade med fem procent till 3 299 MSEK (3 151). De totala leveransvolymerna ökade med två procent och priserna ökade i genomsnitt med två procent.
  • Det operativa rörelseresultatet ökade med 12 procent och uppgick till 725 MSEK (646). Resultatförbättringen förklaras främst av högre priser, högre leveransvolymer och ändrad lagermix samt intäkter avseende ekologisk kompensation.
  • Direktavkastningen, mätt under rullande 12 månader, uppgick till 4,5 procent (4,8).
  • Den redovisade värdeförändringen på växande skog uppgick till netto 108 MSEK (220).
  • Periodens resultat ökade med 12 procent och uppgick till 779 MSEK (693)

För mer information:

Per-Olof Wedin

Per-Olof Wedin

Vd och koncernchef

Per Matses

Per Matses

Vice vd och CFO