Sveaskog utvecklar sina ekologiska landskapsplaner

Sveaskog utvecklar sina ekologiska landskapsplaner

All Sveaskogs mark, från norr till söder, är indelad i cirka 180 ekologiska landskap, av vilka 37 är ekoparker. Sedan tidigare ligger en utförlig dokumentation om ekoparkerna på hemsidan. Nu finns det beskrivningar även för de andra landskapen.

Nyheter | 2017-05-29

De ekologiska landskapen har avgränsats utifrån naturgeografiska faktorer, avrinningsområden och geologi samt sedan 2008 visats på karttjänsten på Sveaskogs hemsida. För varje ekologiskt landskap finns nu också en sammanställning och beskrivning utifrån ett landskapsperspektiv. Där visas fördelningen av markslag, skogstyper, skogens ålder, vilka typer av naturvårdsskogar som finns samt arealer med formellt skyddad mark.

Malin Norderman arbetar som landskapsekolog på Sveaskog och har arbetat mycket med det här.

– Att som stor markägare ha ekologiska landskapsplaner är dels ett krav från FSC®. Men utöver att dessa planer är till för att uppfylla FSCs krav, är förhoppningen även att de ska kunna användas av oss internt, berättar Malin Norderman.

Ska bli ännu mer detaljerat

På sikt ska planerna underlätta Sveaskogs interna arbete, både när det gäller skoglig planering och när det gäller prioritering av naturvårdsarbetet utifrån vad som är regionalt representativt och ekologiskt betydelsefullt.

En som välkomnar planerna är Stefan Toterud, Sveaskogs miljö- och naturvårdsspecialist i Norra Bergslagen.

– Det här är efterlängtat! Att kunna titta på landskapet på det här sättet och då på ett ganska enkelt sätt kunna se vad man ska prioritera och liknande, det är verkligen jättebra, säger Stefan Toterud.

Han är en av alla de specialister som tillsammans med Malin arbetat aktivt med att beskriva de olika landskapen. I Norra Bergslagen finns 19 stycken ekologiska landskap, varav fem stycken är ekoparker. Hans jobb har varit att beskriva var de ligger, vad de har för karaktär och så vidare. Nästa steg i utvecklingen är att ytterligare fördjupa beskrivningarna och öka detaljnivån. Till exempel peka ut olika lövdominerande skogar och viktiga vattendrag.

Exakt hur planerna kommer att se ut i framtiden beror till viss del på hur FSC:s nya standard kommer att utformas, men målet är att de kommer att fördjupas ytterligare. Det finns också tankar på att integrera planerna med de kartsystem som finns.

– Nu när beskrivningarna är klara, skall vi fortsätta med att titta på hur vi kan använda oss av kartor i större utsträckning. Syftet är då att beskriva rumsliga mönster i landskapet, gärna interaktiva och med klickbara kartor där all data ständigt uppdateras mot vårt skogliga system, avslutar Malin Norderman.

Här hittar du våra ekologiska landskapsplaner

För mer information: