Skogsmaskin i snötäckt vinterskog.

Bokslutskommuniké 2017: Ökat operativt rörelseresultat drivet av ett starkt marknadsläge

Styrelsen föreslår höjd utdelning till ägaren, staten.

Pressmeddelanden | 2018-01-26

Sveaskogs operativa rörelseresultat för helåret 2017 uppgick till 1 248 MSEK (1 128), en ökning med 11 procent. Resultatet i vår kärnverksamhet har förbättrats som en följd av ett bra marknadsläge, vilket medfört högre priser på våra produkter. Ökad produktivitet och reavinster från mark som inte är skogsmark har också haft en betydande positiv påverkan på resultatet.

Styrelsen föreslår en utdelning på 900 MSEK (800).

Kommentar från Sveaskogs vd Per-Olof Wedin:

-  2017 har varit ett framgångsrikt år för Sveaskog, vi har nått samtliga ekonomiska mål och den goda konjunkturen borgar för ett starkt 2018. Vi fortsätter vårt arbete med att ytterligare minska skogsbrukets miljöpåverkan och minska koldioxidutsläppen.

-  Sveaskogs operativa rörelseresultat ökade med 11 procent och uppgick till 1 248 MSEK (1 128). Resultatförbättringen förklaras främst av högre priser och ett bättre resultat i plantverksamheten.

- Nettoomsättningen ökade med fem procent till 6 206 MSEK (5 922). De totala leveransvolymerna ökade med en procent och priserna med i genomsnitt tre procent.

- Efterfrågan på sågade trävaror i Sverige är stor tack vare hög byggaktivitet. Även efterfrågan på sågtimmer är hög och priserna stigande i hela Sverige. Globalt ökar efterfrågan och leveranserna av pappersmassa.  

- Ett bra resultat i verksamheten i kombination med engångsintäkter möjliggör för styrelsen att  föreslå årsstämman en höjd utdelning till 900 MSEK (800).

1 oktober – 31 december 2017

 • Nettoomsättningen ökade med fyra procent till 1 613 MSEK (1 549). De totala leveransvolymerna minskade med en procent medan priserna ökade med i genomsnitt fyra procent.
 • Det operativa rörelseresultatet ökade med två procent och uppgick till 315 MSEK (309). Högre priser och ett bättre resultat i plantverksamheten motverkas av lägre leveransvolymer från egen skog.
 • Värdeförändringen på växande skog uppgick netto till 38 MSEK (0).
 • Kvartalets resultat ökade med 24 procent och uppgick till 360 MSEK (291).
 • Resultatet per aktie ökade med 24 procent och uppgick till 3,04 kr (2,46).

1 januari – 31 december 2017

 • Nettoomsättningen ökade med fem procent till 6 206 MSEK (5 922). De totala leveransvolymerna ökade med en procent och priserna med i genomsnitt tre procent.
 • Det operativa rörelseresultatet ökade med 11 procent och uppgick till 1 248 MSEK (1 128). Resultatförbättringen förklaras främst av högre priser och ett bättre resultat i plantverksamheten.
 • Direktavkastningen för året uppgick till 4,6 procent (4,2).
 • Värdeförändringen på växande skog var 200 MSEK (319).
 • Årets resultat ökade med 14 procent och uppgick till 1 359 MSEK (1 190).
 • Resultatet per aktie ökade med 14 procent och uppgick till 11,48 kr (10,05).

För mer information:

Per-Olof Wedin

Per-Olof Wedin

Vd och koncernchef

Per Matses

Per Matses

Vice vd och CFO, tf HR-chef