Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Hållbarhet genomsyrar Sveaskogs verksamhet

​I Sveaskog brukar vi våra skogar så att dess klimatnytta, biologiska mångfald, sociala och ekonomiska värden bibehålls och förstärks. Men vad innebär hållbarhetsmålen och hur jobbar vi för att uppnå dem? Hållbarhetschef Lena Sammeli-Johansson arbetar med att koordinera och utveckla hållbarhetsfrågorna i företaget.​​​

Vilka är dina reflektioner hittills efter drygt ett år som hållbarhetschef?
– Sveaskog vill vara ledande inom hållbart företagande. Redan idag jobbar vi mycket med hållbarhet men vi tänker inte så ofta på att det är vad vi gör. Hållbarhet är en ständigt pågående process. ​​

Vart ligger utmaningarna?
– Vår utmaning är att synliggöra och integrera hållbarhetsperspektiven i hela verksamheten. Och vi behöver också kommunicera det brett, både externt och internt. Jag vill att alla ska känna stolthet inför det vi gör.

Vad innebär hållbarhet för dig och för Sveaskog? Varför är det viktigt med hållbarhet?
– Långsiktigt affärsmannaskap utifrån ett hållbarhetsperspektiv är en naturlig del av Sveaskogs verksamhet. Det är också tydligt uttalat i ägarens, det vill säga statens, ägarpolicy. Grunden är en långsiktigt lönsam affärsverksamhet som bedrivs enligt god etik och där Sveaskog är kundernas kunnigaste och främsta partner. Innovation, effektivitet, hållbart skogsbruk och att vara en attraktiv arbets- och uppdragsgivare är områden där Sveaskog ska vara ledande i branschen.​

Vad innebär Sveaskogs hållbara skogsbruk?
– I Sveaskog brukar vi våra skogar och vår skogsmark så att dess klimatnytta, biologiska mångfald, sociala och ekonomiska värden bibehålls och förstärks både nu och för framtida generationer. Samtidigt värnar vi om skogsbrukets lönsamhet och konkurrenskraft. Vi strävar efter att hela tiden utveckla vårt hållbara skogsbruk, en kontinuerligt lärande utvecklingsprocess baserat på vetenskap, ökad kunskap och erfarenheter.

Med Hållbart skogsbruk i Sveaskog menar vi "Ett aktivt, lönsamt och ansvarsfullt brukande av skog och skogsmark på ett sätt som kontinuerligt skapar tillväxt, mångfald och ökat värde för generationer."​

Hur följer vi upp våra hållbarhetsmål?
– Sveaskog redovisar hållbarhetsarbetet enligt riktlinjerna Global Reporting Initiative (GRI G4)​, som är ett samarbetsorgan till FN:s miljöprogram, och är externt bestyrkt. Riktlinjerna är ett sätt att internt styra hållbarhetsarbetet och att öppet beskriva verksamheten och utmaningar, redovisa måluppfyllelse samt öka kunskapen om företaget. Sedan 2005 stödjer Sveaskog FN-initiativet Global Compact​ och tar därmed tydlig ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, miljöansvar, rätten att bilda fackföreningar och antikorruption. Vi jobbar också med att konkretisera hur principerna återspeglas i verksamheten. Årligen rapporterar Sveaskog "Communication on Progress" (CoP) till Global Compact och GRI-indikator redovisas som kopplar an till principerna. Hållbarhetsredovisningen för 2016 uppfyller krav på kriterier enligt GRI G4 nivå Core och är översiktligt granskad av revisionsföretaget Deloitte AB.​​​

Hur bidrar Sveaskog till de hållbarhetsmål som finns i FN:s ramverk för hållbar utveckling, Agenda 2030?
– I Sveaskog analyserar vi de 17 globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Utmärkande för Agenda 2030 är att de 17 hållbarhetsmålen är "integrerade och odelbara" på nationell nivå. Detta för att understryka att målen samverkar. I vår kartläggning av Agenda 2030 har vi haft denna ansats då vi beskriver vår verksamhet ur alla perspektiv – och ser samtidigt att vi redan har starka strategier på flera av målen. I analysen ingår att identifiera de mål som vi genom vår verksamhet påverkar och bidrar till och också att identifiera affärsmöjligheter som bidrar till att de globala hållbarhetsmålen uppnås. Med detta som grund ska vi framför allt fokusera på målen kopplade till vår kärnverkamhet. ​

Vad innebär det rent konkret?
– Att hållbart bruka Sveaskogs skogar innebär för oss ett aktivt, lönsamt och ansvarsfullt brukande av skog och skogsmark på ett sätt som kontinuerligt skapar tillväxt, mångfald och ökat värde för generationer. Ett av Sveaskogs mål är att vara ledande inom hållbart skogsbruk. 99 procent av miljövärdena ska klaras i skogsbruket utan stor påverkan och utsläppen av koldioxid ska minska med minst 30 procent till 2020. Det kopplar an till ett av de globala hållbarhetsmålen, nämligen mål 15 som är att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. ​

Sveaskogs mål för hållbart företagande

  • Vi ska vara det mest lönsamma skogsföretaget kort och lång sikt med god etik
  • Vi ska vara kundernas främsta och kunnigaste partner
  • Vi ska vara förstahandsvalet för medarbetare och entreprenörer. Gott ledar- och medarbetarskap. Könsfördelning 30/70 eller jämnare 2020. Fler medarbetare med utländsk bakgrund.
  • Vi ska vara ledande inom innovation och effektivitet – minst två procent ökad totalproduktivitet per år. Innovationer som bidrar till den gröna omställningen och ökar lönsamheten.
  • Vi ska vara ledande inom hållbart skogsbruk – 99 procent av miljövärdena ska klaras i skogsbruket utan stor påverkan. Utsläppen av koldioxid ska minska med minst 30 procent till 2020.)

För mer information:

FN:s 17 globala mål​ och Agenda 2030 för hållbar utveckling

  • Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens stats- och regeringschefer 17 globala mål​ och Agenda 2030 för hållbar utveckling.
  • Världens länder har åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 fram till år 2030 leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.
  • Genom de globala målen och Agenda 2030 för hållbar utveckling har världens länder åtagit sig att från och med den 1 januari 2016 till år 2030 utrota fattigdomen och hungern överallt; att bekämpa ojämlikheter inom och mellan länder; att bygga fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen; att skydda de mänskliga rättigheterna och främja jämställdhet och kvinnor och flickors egenmakt; att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.
  • Världens länder har beslutat att skapa förutsättningar för en inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt och anständigt arbete för alla med hänsyn till olika nivåer av nationell utveckling och kapacitet.
  • De 17 hållbarhetsmålen benämns ofta med förkortningen SDG – Sunstainable Developement Goals.