Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Nytt kartverktyg för naturvärdesbedömningar ökar transparensen

Sveaskog har höga ambitioner att vara transparenta. Från och med idag kommer vi därför på vår hemsida att ha en länk där vi redovisar resultaten av de naturvärdesbedömningar som vi gjort i Västerbottens län. De bedömningar som redovisas är de avverkningsanmälningar som skickats till Skogsstyrelsen och godkänts efter den 1 januari 2017.    

Länken till kartan hittar du här. Den beta-version som ligger på länken omfattar Västerbottens län. Vår ambition är att successivt utveckla plattformen tekniskt till att omfatta fler områden.  
 
Bakgrunden är Sveaskogs naturvårdsarbete. Sveaskog kombinerar ett lönsamt skogsbruk med bevarande av höga naturvärden. Sedan 2002 har vi ett mål på att 20 procent av den produktiva skogsmarken skall avsättas för den biologiska mångfalden. Arbetet delas upp i tre olika strategier: ekoparker, naturvårdsskogar och naturhänsyn i produktionsskogar. 
 
Sveaskog arbetar aktivt för att skapa varierade skogar för upplevelser och naturvärden. Naturvården omfattar allt från landskap till enskilda skogar samt träd och trädgrupper. Vissa naturvårdsskogar lämnas orörda medan andra hanteras med naturvårdande skötsel. Syftet är att utveckla den biologiska mångfalden i skogen och att ta tillvara andra värden ur ett hållbarhetsperspektiv. 
 
Innan vi planerar för att föryngringsavverka eller gallra i äldre skogar görs en naturvärdesbedömning. Den görs för att vi ska veta och kunna beskriva vilka naturvärden som finns i våra skogar och hur vi skall behandla dem. Syftet med naturvärdesbedömningen är att vi ska kunna ta ställning till om en skog ska användas för skogsbruk eller avsättas för naturvård. Den hjälper oss också att kunna identifiera den generella hänsynen och prioritera mellan olika naturvårdsåtgärder. 
 
Det är relativt vanligt att inventeringen visar att det finns små områden med höga naturvärden i skogen, dessa viktiga områden lämnas kvar vid en avverkning som generell hänsyn. Det kan exempelvis vara skogsgrupper som innehåller död ved, gamla grova träd eller vattendrag. På så vis kan ett hållbart skogsbruk och värdefulla strukturer, substrat och miljöer finnas tillsammans i samma skog även i framtiden. 
 
De naturvärdesbedömningar som vi alltid gör finns med i materialet inför avverkningsanmälan och i den framgår vilka hänsyn vi planerar att ta. Det är en modell vi anser fungerar bra och som vi årligen kalibrerar med Skogsstyrelsen så att vi ligger rätt.  

För mer information

Peter Bergman

Peter Bergman

Naturvårdschef