Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Bästa hänsynsinventering någonsin

Bästa hänsynsinventering någonsin

Den årliga inventeringen av naturvårdshänsyn visar att Sveaskog når 98 procent av alla miljövärden 2018. Det är den bästa siffran sedan mätningarna startade 2013.

Nyheter | 2019-03-25

Sedan 2013 genomför Skogsstyrelsen årligen inventeringar av naturvårdshänsyn på Sveaskogs marker. 300 slumpvis utvalda avverkningar från norr till söder granskas. Årets resultat är det bästa sedan mätningarna började och visar att Sveaskog klarar 98 procent av miljövärdena utan stor påverkan.

- Detta är svart på vitt att Sveaskog bedriver ett hållbart skogsbruk vad gäller bra naturhänsyn. Det goda resultatet är följden av en laginsats. Vi har bra utbildningar, vi har skickliga medarbetare och våra entreprenörer gör ett fantastiskt arbete i fält, säger Peter Bergman.

Det som granskas är hur väl Sveaskog skött det som kallas naturvårdshänsyn vid sina avverkningar. Bland det som mäts är att ytor med ekologiska kvalitéer inte avverkats, detsamma gäller kantzoner mot sjöar och vattendrag, att hänsyn tas till kulturlämningar som kolbottnar och odlingsrösen, samt att körskador undviks och att överfarter av vattendrag görs på rätt sätt. Resultatet från de undersökta avverkningarna visar till exempel att drygt 98 procent av alla skyddszoner mot vattendrag fick godkänt.

- Det är väldigt roligt och särskilt glädjande eftersom detta är den första mätningen sedan den stora utbildningssatsningen som vi genomförde 2017, säger Peter Bergman, naturvårdschef på Sveaskog. Innan utbildning var siffran 95 procent.

Sveaskogs målsättning när inventeringarna började för sex år sedan, var att 99 procent av skogsbruket ska bedrivas utan stor påverkan. Nu, 2018, är siffran 98 procent. Arbetet med naturvård genomsyrar idag hela Sveaskogs organisation, genom instruktioner via områdesansvarigas och avverkningsledarnas dagliga arbetsuppgifter ut till förare av skördare och avverkningsmaskiner.

- Det goda resultatet på 98 procent skulle inte vara möjligt om inte alla medarbetare inom Sveaskog utförde sitt arbete på bästa sätt avslutar Peter Bergman.

Resultat fördelat på hela Sveaskog och de två marknadsområdena

Hänsynsinventering 2018 Utan större miljöpåverkan (%)
   Nord  Syd  Sveaskog
Naturvärdesträd  97,4  99,9 98,2
       
 Hänsynskrävande biotoper  89,3  99,2  93,4
 Specifika FSC®-krav 100  100  100
 Impediment  100  96,5  96,5
 Skyddszoner 98,1  98,1  98,1
 Upplevelser  100  100  100
 Växt/djur  100  100  100
 Kulturmiljö  100  98,9 99,0 
 Lämnade ytor  95,4  98,6  96,9
       
 Körskador i anslutning till vattendrag och sjöar  97,0 97,2   97,1
 Körskador i lämnad hänsyn  100  100  100
 Körskador i kulturmiljö  100  100  100
 Körskador stig/led/upplevelsevärde  100  100  100
 Transport över vatten  96,9  97,0  96,9
 Körskador  99,1  99,2  99,2
       
 Totalt  97,3  99,2  98,1

  

Resultat 2013 - 2018 års hänsynsinventering​ 

  Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 Mål 2019
99 procent av miljövärdena klaras i skogsbruket utan stor påverkan 95 87 94 95 95 98 99
Hänsynsytor 89 88 86 89 92 97 99
Naturvärdesträd 99 76 98 95 95 98 99
Körskador 98 96 98 99 98 99 99

För mer information:

Peter Bergman

Peter Bergman

Naturvårdschef

Fakta om hänsynsinventeringen

  • Sveaskog har som ett miljömål att 99 procent av alla åtgärder i samband med avverkning ska genomföras utan stor påverkan på miljövärden.
  • För att följa upp hur bolaget ligger till i förhållande till miljömålet så utförs varje år en hänsynsinventering där cirka 300 slumpmässigt utvalda föryngringsytor s.k hyggen besöks.
  • Inventeringarna utförs framför allt av Skogsstyrelsen på Sveaskogs uppdrag. Med stöd av resultaten kan Sveaskog identifiera förbättringsområden, vilket kan ligga till grund för utbildningssatsningar och andra åtgärder.