Sveaskogs årsstämma 2019

Sveaskogs årsstämma 2019

Vid dagens årsstämma i Sveaskog fattade aktieägarna beslut om utdelning, val av styrelse samt styrelse- och utskottsarvode. 

Pressmeddelanden | 2019-04-24

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar för 2018 och beviljade styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet.

Årsstämma fastställde styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2018 om 9,29 (7,60) SEK per aktie, vilket motsvarar en total utdelning om 1 100 MSEK (900).

Årsstämman beslutade att antalet styrelseledamöter ska vara sju.
Styrelseledamöterna Eva Färnstrand, Leif Ljungqvist, Annika Nordin och Sven Wird omvaldes. Styrelseledamöterna Marie Berglund, Johan Kuylenstierna och Kerstin Lindberg Göransson nyvaldes. Eva Färnstrand omvaldes som ordförande.

Stämman beslutade att fastställa de föreslagna ersättningarna till styrelse och utskott som meddelades i kallelsen till stämman.

Protokoll från årsstämman kommer att publiceras på sveaskog.se

För mer information, kontakta:

Per Matses

Per Matses

Vice vd och CFO

Sveaskogs presstjänst

Tel: 08-655 90 50 08-655 90 50