Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Sveaskog kommenterar öppet brev "Avverka inte fler värdefulla skogar i Ekopark Hornsö"

Sveaskog kommenterar öppet brev "Avverka inte fler värdefulla skogar i Ekopark Hornsö"

I ett öppet brev från Skydda skogen med flera sägs det att ”Nu har Sveaskog avverkningsanmält en oregistrerad nyckelbiotop i ekoparken”. Man kan av detta få intrycket att anmälan om avverkning skett nyligen trots kännedom om en nyckelbiotop. Detta stämmer dock inte.

Skogen i fråga besöktes redan 2017 av Sveaskog inom en större inventering som syftade till att se över alla äldre tallskogar i ekoparken som inte redan var avsatta som naturvårdsskogar. Ungefär hälften av de då besökta skogarna kom att avsättas i sin helhet, men skogen i fråga var inte en av dem. Istället skulle skogen lämpa sig att avverkas med ca 30% kvarlämnad naturhänsyn enligt modellen för en så kallade mosaikavverkning. Detta var något som såväl Skogsstyrelse som Länsstyrelse ställde sig bakom senare samma år i samband med det årliga förvaltningsmöte som alltid föregår olika åtgärder i en ekopark.

I maj 2018 träffade Sveaskog både Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen ute i fält och besökte då den aktuella skogen. I samband med detta fältbesök enades parterna om att nästan hälften av skogen, delen norr om kraftledningen, skulle avsättas i sin helhet vilket också gjorts.

Kartan visar den aktuella skogen avgränsad i turkos. Den halva som ligger norr om kraftledning är idag avsatt som en naturvårdsskog i sin helhet. Den kvarvarande södra delen är den del som det nu framförs synpunkter på i det öppna brevet.

Vid fältbesöket i maj 2018 deltog Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen aktivt i att utföra den praktiska avverkningsplanering som alltid föregår en avverkning. Det innebär till exempel att snitselband hängs upp för att markera för skördarföraren vilka ytor och träd som ska tas ned och vilka som ska sparas. Planeringen resulterade i förutom sparade trädgrupper, fem väl tilltagna hänsynsytor.


Kartan visar de trädgrupper och hänsynsytor som skall sparas i samband med avverkning. Bilden är hämtad från Sveaskogs hemsida där naturvärdesbedömningar för alla inlämnade avverkningsanmälningar finns tillgängliga.

Avverkningsanmälan enligt överenskommen planering lämnades sedan in i maj 2018. Detta kan enkelt vidimeras genom Skogens Pärlor på Skogsstyrelsens hemsida där datum för inkomna avverkningsanmälningar anges. Under hösten 2018 siktröjdes beståndet på gran utanför hänsynsytorna vilket är brukligt inför kommande avverkning.

Karta från Skogens Pärlor som visar den planerade avverkningen samt datum då den inkom till Skogsstyrelsen.

Först senare samma år, i oktober 2018, gjordes fynd av två rödlistade arter, tallgångsbagge och hårig blombock. Även denna uppgift kan kontrolleras av den som önskar genom att titta på datum för registrering i Artportalen. Så snart denna information blev tillgänglig för Sveaskog i november samma år, beslöts att avvakta med avverkningen för att under vår eller sommar genom ytterligare fältbesök avgöra vad nästa steg skulle bli. Detta prioriterades dock inte under 2019 i trygg vetskap att skogen står kvar och avverkningsplanerna är pausade. Fältarbetet kommer nu istället att utföras i sommar 2020 och därefter kommer resultatet att diskuteras på förvaltningsmötet med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen senare i höst innevarande år.

Till detta kommer en osäkerhet om skogen i sin helhet bör klassas som en nyckelbiotop. Den kan ju mycket väl vara skyddsvärd ändå, merparten av de avsatta skogarna i ekoparken håller inte nyckelbiotopsklass. Men eftersom Skydda Skogen med flera i sitt brev trycker på att det är en nyckelbiotop så är det ändå viktigt att beröra frågan. Som beskrivits ovan så var bägge myndigheterna överens med Sveaskog att skogen kunde avverkas 2017. Vi hade då naturvärdesbedömt och avgränsat fem stora områden som skulle lämnas som hänsyn. Sedan upptäcktes två rödlistade arter ett år senare. Gör dessa fynd att hela beståndet skall klassas som nyckelbiotop? Ligger artfynden i de redan avgränsade hänsynsytorna? Här behöver vi lägga tid och energi på att undersöka beståndet igen och Sveaskog har dessutom gett Skogsstyrelsen i uppdrag att ge sin bedömning av om skogen ska klassas som nyckelbiotop eller ej.

Slutligen påpekas i brevet att endast 3,1 % landarealen i Kalmar län formellt skyddats, att jämföra med de betydligt högre procentsatser som finns i olika miljömål. Sveaskogs innehav av produktiv skogsmark utgör drygt en tiondel av den totala mängden i länet. På vårt innehav har vi idag avsatt 16,2% som naturvårdsskogar till gagn för den biologiska mångfalden.

För mer information

Sveaskogs presstjänst

Tel: 08-655 90 50 08-655 90 50