Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Sveaskog kommenterar påståenden om området Njuöniesvarrie, Sorsele kommun

Sveaskog kommenterar påståenden om området Njuöniesvarrie, Sorsele kommun

I sociala medier och även andra kanaler förekommer påståenden och frågor om Njuöniesvarrie i Sorsele kommun. Området är ett väldokumenterat område ur naturvårdssynpunkt. Sveaskog, Skogsstyrelsen och den ideella naturvården har under åren besökt området vid ett flertal exkursioner för att avgöra vad som är skyddsvärd skog eller vad som är produktionsskog.

Flera av de avverkningsanmälningar som hänvisas till är gamla och inte längre aktuella. På Sveaskogs hemsida går det att se att stora delar av den skog som finns på Njuöniesvarrie idag är undantagen från produktion med anledning av höga naturvärden.

Påstående 1: Stora områden med naturskog har redan avverkats kring Sorsele. Avverkningsanmälningarna vid Njuöniesvarrie ligger bredvid varandra och de kommer tillsammans att bilda ett jättehygge.
Av all Sveaskogs skog i Sorsele kommun, som har uppnått lägsta avverkningsbara ålder, är 60 procent idag avsatt som naturvårdsskog. Då har vi inte räknat med den generella miljöhänsyn som vi lämnar vid avverkning i produktionsskog, vilket ökar andelen skyddad skog i kommunen ytterligare. Av Sorsele kommuns totala yta, som motsvarar Hallands och Blekinges yta tillsammans, är i dag 53 procent skyddad på olika sätt. Vi jobbar ständigt med kvalitetssäkring av våra naturvårdsskogar, vilket innebär att vi höjer kvaliteten på våra avsättningar. Aktuella avsättningar finns här

Påstående 2: Sammanlagt 110 hektar naturskog är avverkningsanmäld med över 40 naturvårdsintressanta arter, 26 rödlistade arter och två nyckelbiotoper. Två FSC-klagomål har skickats till företaget DNVLG som certifierar Sveaskog, men de svarar att Sveaskogs planerade avverkning inte bryter mot FSC-standarden.
Sveaskog avverkar inga skogar som klassas som naturvårdsskogar. Vi jobbar ständigt med att se till att klassningarna är aktuella och relevanta. I de fall där vi upptäcker att data inte är aktuell och höga naturvärden inte finns, kan skogen komma att klassas som produktionsskog. Det är en del av alla kvalitetshöjande insatser vi arbetar med för att kunna uppfylla båda uppdragen naturvård och skogsbruk. 

På samma sätt kan en skog som i ett första skede har blivit klassad som produktionsskog, vid en kartläggning, visa sig ha höga naturvärden och bedömas som naturvårdsskog.

Påstående 3: De två nyckelbiotoperna som Skogsstyrelsen tidigare har registrerat ligger inom de områden som nu är avverkningsanmälda. Trots att Skogsstyrelsen har informerat Sveaskog om nyckelbiotoperna syns de inte i kartportalen Skogens Pärlor.
Nyckelbiotoperna ligger utanför det som ska avverkas och dom har vi kännedom om och är inte aktuella för avverkning. Skogens pärlor är Skogsstyrelsens sida, frågan om varför nyckelbiotoperna ej syns i deras kartportal bör därför ställas till Skogsstyrelsen.

Påstående 4: I direkt anslutning till den avverkningsanmälda skogen växer även den fridlysta orkidén norna (NT) som har ett strikt skydd enligt artskyddsförordningen.
Precis som anges ligger den fridlysta orkidén Norna i anslutning, det vill säga utanför, det planerade området.

Påstående 5: I Sveaskogs egen naturvårdsbedömning av området har bara träd inventerats, inget om andra arter finns med. Sveaskogs naturvärdesbedömningar, som nu finns att se via en karttjänst, har kritiserats av många eftersom de inte nämner skogens historik, vegetationstyp, om det är en naturskog eller en skiktad skog, om förekomsten av rödlistade arter eller om det finns hotade arter. Inte ett ord nämns om arter som kan finnas upptagna i artskyddsförordningen. Produktionsintresset dominerar tydligt över naturvård.
På hemsidan/karttjänsten visas resultatet av vår naturvärdesbedömning, resultatet är bara en del av hela naturvärdesbedömningen. I arbetsmaterialet som används som underlag för att komma fram till resultatet bedöms givetvis de parametrar som nämns och fler därtill. Läs mer hur våra naturvärdesbedömningar går till här

Läs Sveskogs tidigare kommentarer om området här 

 

För mer information

Sveaskogs presstjänst

Tel: 08-655 90 50 08-655 90 50