Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Sveaskog välkomnar en dialog om skogen

Sveaskog välkomnar en dialog om skogen

På söndagen fick Sveaskog ta emot det ironiska men mindre prestigefyllda greenwashingpriset av Jordens Vänner. Sveaskog välkomnar en debatt om viktiga ämnen som klimat, biologisk mångfald och hur vi ska bruka och använda våra skogar.

Nyheter | 2020-09-27

Precis som så många andra är Sveaskog bekymrade över läget för den biologiska mångfalden i världen. Men tillskillnad från många andra har Sveaskog möjligheten att direkt påverka för att slå vakt om en biologisk artrikedom.

- Sveaskog förvaltar flera olika värden som vi vart och ett ser som omistliga och likvärdiga: den biologiska mångfalden på våra marker, ta tillvara skogens klimatnytta på bästa sätt, bidra till välfärd och hälsa genom att använda timmer – den flexibla och förnybara råvaran – från skogen på ett långsiktigt och uthålligt sätt, säger Olof Johansson, biolog och skogspolitisk chef på Sveaskog.

Mycket av det skogsbruk som bedrevs under 1900-talets andra hälft lämnade, i likhet med annan närings- och industriverksamhet, en hel del i övrigt att önska när det gäller miljöpåverkan.

- Precis som inom andra sektorer av samhället har vi inom skogsbruket sett stora förändringar de senaste 20-30 åren. Vi är inte färdiga och kommer behöva fortsätta att utveckla vår skogsskötsel, vilket vi också hela tiden gör, säger Olof Johansson.

Sveaskog jobbar intensivt med de med det ansvar och de möjligheter vi ser att vi har när det gäller hur vi bäst tillvaratar de intressen som omgärdar skogen.

- Skogen har en nyckelroll i omställningen från ett fossilberoende samhälle men det är samtidigt nödvändigt att det sker på ett sätt som gör att vi långsiktigt bevarar den biologiska mångfalden.

Sveaskog har med offensiva naturvårdssatsningar under hela 2000-talet sannolikt bidragit mer än någon annan aktör, utanför myndighetssfären, till de nationella miljömålen. När Sveaskog helt på eget initiativ lanserade ekoparkerna för 17 år sedan var det den största enskilda naturvårdssatsningen på decennier. Totalt finns idag 37 ekoparker, sammanlagt 175 000 hektar, där hela landskap har skyddats för att bevara och förstärka värdekärnor för biologisk mångfald.

- Det sker genom en kombination av naturvårdsavsättningar, naturvårdande skötsel och ett anpassat skogsbruk med förstärkt hänsyn, säger Olof Johansson.

Med tanke på att vi är Sveriges största skogsägare, statligt ägda och hur rapporteringen om exempelvis biologisk mångfald och klimat ser ut, är det kanske inte så konstigt att Sveaskog hamnar i sökarljuset?
- Nej, det understryker de utmaningar och möjligheter vi har, och vi tar det som en grund för fortsatt diskussion som kan leda till förbättring och utveckling. Vi vill öka kvaliteten i naturvården, utveckla smartare naturhänsyn i olika delar av landet och öka variationen i landskapet.

Sveaskogs arbete med naturvård kommer under de kommande åren ha fokus på att bevara, restaurera och binda ihop. Allt för att få ett ekologiskt funktionellt landskap där fokus i naturvården ligger på att återskapa många av de strukturer som gick förlorade under 1900-talet.

- På ett övergripande plan handlar det om hur vi kan balansera olika värden – till exempel ökad kolinbindning och ökad biologisk mångfald – och om vilken roll Sveaskog roll som statligt skogsbolag ska ha i sådan utveckling, avslutar Olof Johansson.

För mer information

Olof Johansson

Olof Johansson

Skogspolitisk chef

Adjungerad i koncernledningen

Tel: 0771-787 000 0771-787 000

Skicka e-post till Olof

Född 1958.
Anställd sedan 1988.

Biolog. 

Tidigare roller i Sveaskog bland annat skogsskötselchef och miljöchef. Tidigare ordförande i FSC International. 

Övriga uppdrag: Ordförande i Sveaskog Timber och i SIS Tekniska kommitté Hållbarhetskriterier för Bioenergi. Mångårig internationell ordförande för Forest Trends.

Mer om skydd på Sveaskog mark

  • Mer än halva arealen i Sveaskogs ekoparker är formellt skyddad genom bindande naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen. Huvuddelen av arealen skog med naturvårdsavtal i Sverige återfinns numera på Sveaskogs mark.
  • Sedan hela miljömålssystemet kom på plats i slutet av 1990-talet har arealmål på totalt 550 000 hektar formellt skyddad skog tillkommit, ett mål som nu är nära att uppnås. Sveaskog har under samma period bidragit till att drygt 200 000 hektar skog formellt skyddats, vilket alltså utgör ett betydande bidrag till svenskt naturvårdsarbete. 
  • Mer siffror: hela 24 procent av landets registrerade nyckelbiotoper finns på Sveaskogs mark enligt officiell statistik. Detta kan ses mot bakgrund av att Sveaskogs andel av den totala arealen produktiv skog är 14 procent.