Kommentar om markförsäljning

Kommentar om markförsäljning

Sveaskog vill bemöta de frågor, felaktigheter och påståenden som uppkommit från samebyar i samband med det av Riksdagen beslutade markförsäljningsprogrammet.

Den 25 februari hade TV4 ett inslag om att Sveaskog säljer mark efter att Luokta-Mávas sameby i samråd sagt nej till avverkning. I inslaget beskrivs att Sveaskog kritiseras av samebyn Luokta-Mávas, för att medvetet sälja skogsmark som är viktiga renbetesmarker till privata aktörer för att undvika att samebyar ska kunna stoppa avverkningar. Samebyns ordförande Lars-Anderas Baer intervjuas och framför att ”Det verkar vara en strategi från Sveaskog att välja att sälja där vi inte är överens om avverkning”

Bakgrund och omständigheter vad gäller försäljning av mark i inslaget

De påståenden som förs fram i inslaget är fel och slutsatser vilar på inkorrekta antaganden.

Det stämmer att Sveaskog sålt mark i det område som utgör Luokta-Mávas renbetesområde. Försäljningen är en del av den markförsäljning som riksdagen fattat beslut om och som innebär att Sveaskog ska sälja 10 procent av den mark bolaget hade 2002. I markförsäljningsdirektivet finns angivet att merparten av försäljningen ska ske i norra Sverige och en mindre del i södra Sverige.

Sveaskogs marker i norr sammanfaller med renskötselområdet, det innebär att renbete bedrivs på i stort sett alla Sveaskogs marker i norr. De två markområden, på 129 respektive 128 hektar, som TV4-inslaget talar om ligger i Älvsbyns kommun. Båda försäljningarna ägde rum för 12 år sedan (2009). De två områdena (129+128=257 hektar) utgör en mycket liten del av Luokta-Mávas renbetesområde, som omfattar 631 800 hektar.

Det fanns inga planer för avverkning i de båda områdena vid försäljning. De båda områdena hade inte heller vid någon tidigare tidpunkt planlagts för avverkning.

Mot denna bakgrund har frågan om avverkning i de båda områdena därför inte varit uppe till samråd med Luokta-Mávas sameby och då frågan om avverkning aldrig varit aktuell har Luokta-Mávas heller inte uttalat sig i frågan. Därför har det inte heller förelegat någon konflikt (markkonflikt) mellan samebyn och Sveaskog om områdena.

När Sveaskog genomför försäljning inom markförsäljningsprogrammet söker bolaget finna seriösa och ansvarstagande köpare. Sveaskogs arbetsgång vid tidpunkten för denna försäljning (inom markförsäljningsprogrammet) var att privatpersoner fick anmäla intresse för områden de var intresserade av att förvärva.

I detta fall såldes det ena området till en lokalt boende och det andra till en privat skogsägare med angränsande mark. De båda köparna har lokal anknytning varför det finns starka skäl att anta att de har kännedom om att marken är renbetesmark. I Sveaskogs avtalsunderlag finns för fastigheten relevant information, så som kända naturvärden och fasta anläggningar för renskötsel. Rätten för Luokta-Mávas att nyttja marken för renbete försvinner inte heller för att marken byter ägare från Sveaskog till en lokalt boende privatperson.

Flera samebyar har framfört att de är negativt inställda till det markförsäljningsprogram riksdagen beslutat att Sveaskog ska genomföra. Främsta anledningen till det principiella motståndet mot markförsäljningsprogrammet, så som det framförs till Sveaskogs medarbetare lokalt, är att samebyn tappar kontrollen över markerna om mark går över till privat ägo. Så länge Sveaskog är markägare upplever samebyn en möjlighet att påverka och styra hur markerna brukas.

Sveaskog eftersträvar att så långt det är möjligt fördela områden inom markförsäljningsprogrammet på ett sådant sätt att ingen sameby ska drabbas särskilt hårt.

 

För mer information:

Sveaskogs presstjänst

Tel: 08-655 90 50 08-655 90 50