”Ekoparkerna är omfattande naturvårdssatsningar”

Sveaskogs ekoparker var idag, den 18 december, föremål för en granskning av Sveriges Radios program Kaliber. I programmet framförs kritik bland annat mot att äldre skog avverkas i ekoparkerna.

Sveaskog har 37 ekoparker med en sammanlagd yta på 175 000 hektar. Ekoparkerna är en unik satsning med syfte att bevara och öka den biologiska mångfalden samt ge allmänheten tillgång till naturupplevelser och rekreation. Ekoparkerna finns där särskilt värdefull skogsmark är identifierad. I samtliga ekoparker avsätts minst hälften av ytan för naturvård.

”Ekoparkerna är omfattande naturvårdssatsningar som syftar till att skapa en god biologisk mångfald och ett varierat skogslandskap. I ekoparkerna lägger Sveaskog extra tid och pengar på att vårda naturen. Skötseln av ekoparkerna genomförs under ledning av våra väl utbildade specialister och regleras i 50-åriga planer med Skogsstyrelsen som avtalspart. Vi har också en löpande dialog med olika intressenter, säger Karin Fällman, chef skogsskötsel och miljö på Sveaskog.

I Kalibers granskning framförs kritik mot att Sveaskog i en del ekoparker avverkar äldre skog men skyddar yngre skog.

”Bara för att en skog är gammal betyder inte det att den innehåller höga naturvärden. Vi skyddar den skog som innehåller höga naturvärden. I ekoparkerna jobbar vi målmedvetet med att skapa nästa generations artrika skogar och arbetar till exempel med att främja lövskog och ta bort gran”, Karin Fällman.

Vid tre tillfällen sedan år 2004 har Sveaskog gjort felaktiga avverkningar i ekoparkerna. Det handlar om sammanlagt cirka 30 hektar. Sveaskog ser över sina rutiner så att liknande misstag förhindras.

”Vi inser att vi har varit dåliga på att externt berätta hur våra ekoparker fungerar och vad syftet med dem är. Vi är stolta över våra ekoparker och ska bli bättre på att informera om denna naturvårdssatsning”, säger Karin Fällman.

Läs mer om Sveaskogs ekoparker på www.sveaskog.se 

För mer information:Karin Fällman, chef skogsskötsel och miljö, Sveaskog, tfn 070 – 256 32 98Peter Bergman, landskapsekolog Sveaskog, tfn 070 – 584 16 59Esbjörn Wahlberg, pressansvarig, Sveaskog, tfn 070 – 231 35 02 

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Sveaskog är anslutet till FSC®.  Läs mer på www.sveaskog.se

Dokument och länkar