Hållbarhetsrapportering

Hållbarhetsrapportering

Sveaskog redovisar hållbarhetsarbetet enligt riktlinjerna för Global Reporting Initiative, från och med 2017 benämnda GRI Standards, och vi granskas alltid av extern part. 

Från och med 2017 uppfyller hållbarhetsredovisningen kraven på kriterier enligt GRI Standards på tillämpningsnivå "Core," och redovisningen är översiktligt granskad av revisionsföretaget Deloitte AB.

Sveaskog stödjer sedan 2005 FN-initiativet Global Compact och tar därmed tydlig ställning i frågor som rör mänskliga rättigheter, sociala förhållanden, miljöansvar, rätten att bilda fackföreningar och antikorruption. Årligen rapporterar Sveaskog . Årligen rapporterar Sveaskog Communication on Progress till Global Compact.

Integrerad hållbarhetsredovisning

Under 2017 har en djupare analys gjorts av Sveaskogs verksamhet, för att redovisa verksamheten ur ett bredare perspektiv. 

Analysen lyfter fram företagets mervärden utöver den ekonomiska vinst som virkesproduktionen ger, till exempel ekosystemtjänster och samhällsnytta. Den omfattar bolagets olika typer av bidrag inom områden som rör både klimat, vatten, markanvändning och sociala värden. Resultatet visar att Sveaskog bedriver ett hållbart skogsbruk på ett sätt som klarar att hantera de stora värden som finns i naturen.

Analysen ger underlag till en modell för att kontinuerligt värdera, följa upp och kommunicera vad Sveaskog gör, och den syftar till att skapa transparens och förståelse. Verktyget ger möjlighet till uppföljning av internationella ramverk såsom FN:s agenda för hållbar utveckling, Agenda 2030, avseende naturkapital och sociala värden.

Analysen har utformats i Indien och genomförts tillsammans med GIST Advisory under ledning av vd Pavan Sukhdev, som har lett arbetet med Sveaskogs integrerade resultaträkning. Han har bland annat varit chef för FN:s initiativ för grön ekonomi och är styrelseledamot i Stockholm Resilience Centre

Lena Sammeli-Johansson

Lena Sammeli-Johansson

Hållbarhetschef