Intressenter och väsentlighetsanalys

Intressenter och väsentlighetsanalys

Sveaskogs verksamhet berör många intressenter. De många användningsområdena för skog, mark och vatten gör att behovet av dialog med samtliga dessa är stort.

Sveaskog har identifierat vilka som är de viktigaste frågorna för företaget och för intressenterna utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Väsentlighetsanalysen är en sammanvägning av de frågor som Sveaskog bedömer är strategiskt viktiga och de frågor som för intressenterna har störst betydelse.

 

Aspekterna i schemat har ingen inbördes rangordning inom de fyra fälten. 

Intressentbilden

Denna översikt visar de viktigaste frågorna för de tio huvudintressenterna.

Intressent Frågor 2018 Vad gör Sveaskog? Dialogtillfälle 2018
Kunder Produktkvalitet, priser, effektiv logistik, förnybara fordonsbränslen, teknikutveckling, FSC®, och spårbarhet, pålitlighet, långsiktiga relationer FSC®-certifiering, marknadsmässiga priser, uppförandekod, mäter leveransprecision, medverkar i utveckling av nya fossilfria bränslen, spårbarhet på virke

Undersökning Nöjd kund-index,
Affärssamtal, skogsdagar, samverkan kring
hållbarhetsrapportering

Ägaren Uppfyllelse av de ekonomiska målen, hållbart företagande, arbetet med mänskliga rättigheter, intressentdialoger och Sveaskogs förtroende, Agenda 2030 Initiativ för att uppfylla de ekonomiska målen, mål och strategier för hållbart företagande, tydligare redovisning av och processer kring arbetet med Agenda 2030, Redovisning av flerdimensionellt värdeskapande Årsstämma, styrelsemöten, dialog med styrelsens ordförande, Regeringskansliet och riksdagsledamöter, nätverksträffar med statliga företag
Låneinstitut, kreditgivare Ekonomisk utveckling, finansiell stabilitet, hållbart företagande, nya affärsmöjligheter Ekonomiska mål,finanspolicy, prioriterar långsiktiga affärsrelationer och kunder med lönsamhetspotential, emittering av gröna obligationer  
Medarbetare Kompetensutveckling
och försörjning, förtroende, jämställdhet, medarbetarskap och ledarskap, arbetsmiljö och hälsa samt organisation.
Interna utbildningar, intern rörlighet, aktiv rekrytering, arbetsmiljöarbete och utvecklar organisationen. Medarbetarsamtal, ledardagar och -program, facklig samverkan, arbetsplatsmöten,  de nya medarbetarskaps- och ledarskapsprinciperna "Vi gör varandra bra" 
Entreprenörer Utvecklade och långsiktiga samarbeten, förnybar energi, hållbart skogsbruk, avtals- och ersättningsfrågor, utbildning och arbetsmiljö, skogsbranschens attraktivitet, spårbarhet och certifiering Långsiktiga samarbeten, partnerentreprenör, samarbetsprojekt, information och uppföljningar, uppförandekod, tjänstedeklaration, krav att ramavtalsentreprenörer ska följa FN Global Compact, krav på PEFC-certifiering, daglig kontroll av trafiktillstånd m m, kontroller hos Skatteverket

Undersökning Nöjd entreprenörs-index, Affärssamtal, uppföljningar, kontroller i fält, fördjupade kontroller av ett tiotal entreprenörer

Virkesleverantörer Betalningsförmåga, långsiktiga samarbeten, marknadsmässiga priser, förnybar energi, kvalitet i avverkningsuppdrag, kompetensförsörjning, hållbart skogsbruk, information om Sveaskogs verksamhet, teknikutveckling. God likviditet, marknadsmässiga priser, FSC®-planering på avverkningsuppdrag, medverkar i utveckling av nya fossilfria bränslen, informations-aktiviteter. Undersökning Nöjd leverantörsindex, FSC®-samarbete, skogsdagar, affärssamtal
Turismföretagare, jägare, fiskare, m.fl. Upplåta mark för arrenden, arrendepriser, skog och mark för friluftsliv, skogsbrukets påverkan på friluftslivet, betesskador Arrenden, satsningar på friluftsområden och ekoparker, vägar och skyltar, kartor och information på webbplatsen Älgförvaltningsmöten, jaktledarträffar, samråd, affärssamtal, fortsatt utveckling av korttidsjakt och ökat antal destinationer
Rennäringen Skonsamma skogsbruksåtgärder och upplåtelser som inte påverkar renarnas vinterbete - samexistens. Formaliserade samråd, bättre kartunderlag, projekt för att utveckla markanvändningen Samråd kring skogsbruksåtgärder, samverkan inom svenska FSC®.
Myndigheter Skogsvårdslagen, nationella miljömål, nyckelbiotopsinventering Årliga revisioner, verksamhetsledningssystem, uppföljning av mål och nyckeltal Samråd kring ekoparker
Naturvårds-organisationer Biologisk mångfald, naturvård Mål för hållbart företagande, miljömål, FSC®-medlemskap, naturvårdsstrategi Exkursioner, brevväxling, dialogmöten i Almedalen, samråd och dialogmöten i lokalsamhällen