Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Ansvarsfullt skogsbruk

Ansvarsfullt skogsbruk

Sveaskog ska visa vägen till ett hållbart samhälle. Som svenska folkets skogsbolag ska Sveaskog vara ledande i utvecklingen av ett hållbart skogsbruk för Sverige och världen. Vi ska visa att ett hållbart brukande är nyckeln för att skogen ska kunna fylla en viktig funktion för alla, för alltid.

Vår koncernidé är att öka avkastningen på skogskapitalet genom att på ett hållbart sätt utveckla nyttan inom skogens alla användningsområden. Därför har vi valt att följa FSC-standarden, den enda skogscertifieringen som har ett internationellt brett stöd av miljörörelsen. Som resultat har vi varit certifierade enligt FSC i många år, vilket vi naturligtvis är mycket stolta över.

FSC® är en oberoende internationell organisation som arbetar för att världens skogsbruk ska ske på ett ansvarsfullt sätt. Målet är att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt, såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt. Produkter som följer reglerna får FSC:s logga. Sveaskogs logolicensnummer FSC® C008344

Sedan 2017 är vi även certifierade enligt PEFC, ett globalt certifieringssystem för hållbart skogsbruk med balans mellan produktion, miljö och sociala intressen. Detta gör att det går att spåra, bland annat genom produktmärkning, att Sveaskogs produkter kommer från hållbart brukade skogar. PEFC-certifieringen genomförs av oberoende certifieringsorganisationer under internationell ackreditering.

Ett certifierat skogsbruk ger god ekonomisk avkastning men tar även hänsyn till miljövärden och sociala förhållanden. Kulturminnen och områden med höga naturvärden undantas från kommersiellt skogsbruk. Anställda ska ha avtalsenliga och säkra arbetsvillkor. Rennäringen och övrig allmänhet ges möjlighet till insyn och påverkan.

Utbildning och dialog

Hänsynstagandena i de olika certifierings-standarderna spänner över ett brett fält. Skogsbruket är mångfacetterat; här får virkesproduktion, renskötsel, jakt, fiske, friluftsliv, och den biologiska mångfalden alla sitt utrymme. Därför träffar vi intressegrupper, och driver regelbundna utbildningar i natur- och kulturvård för alla som arbetar i skogsbruket hos oss.

Sveaskog och HCVF

Vår FSC-certifiering innebär även att Sveaskog identifierar och kartlägger så kallade HCVF-skogar, skogar med höga bevarandevärden. HCVF står för High Conservation Value Forest och följande typer av områden anses vara HCVF: 

Avsättningar i ekoparker 

Sveaskog lanserade konceptet ekoparker år 2002, och sedan dess har 37 ekoparker utpekats och invigts. I varje enskild ekopark har skogsmarken inventerats för att hitta befintliga och potentiella naturvärden. Totalt omfattar Sveaskogs 37 ekoparker runt 175 000 hektar produktiv skogsmark varav 110 000 hektar är avsatta som naturvårdsskogar.

Bland de avsatta skogarna finns sådana med befintliga höga naturvärden samt restaureringsskogar där höga natur­värden inte finns idag, men kommer att utvecklas med tiden genom särskilda naturvårdande åtgärder. Restaureringsskogarna kommer därmed att spela en viktig roll för att främja den biologiska mångfalden i ett större geografiskt område. Du kan läsa mer om våra olika ekoparker här.

Fjällskogar

Sveaskog äger cirka 117 000 hektar produktiv skogsmark ovanför fjällgränsen. Utöver de avsättningar som finns i ekoparkerna finns ytterligare 50 000 hektar fjällskogar som är särskilt värda att bevara. I dessa skogar finns ingen skötselplan, eftersom Sveaskog anser att naturvärdena gynnas främst genom att lämna dessa skogar orörda.

Skyddsområden för vattentäkter

Omkring 1600 av Sveriges vattenskyddsområden finns på Sveaskogs marker. Skydds­områdena finns inlagda i vårt geografiska informationssystem, för att underlätta för oss att hitta information om dessa när olika skogliga åtgärder planeras.

Kompensation för nyanläggning

För att kompensera för den nyanläggning av främmande trädslag, framför allt contorta, avsätter Sveaskog stora områden med tallskog utanför ekoparker och nedanför den fjällnära gränsen. Detta säkerställer att naturliga biotoper bevaras även i dessa områden.

Kartor 

I vårt kartverktyg hittar du våra avsättningar och skyddade skogar, våra vindkraftsområden samt våra ekologiska landskap.

Länk till webbkarta som visar Sveaskogs HCVF

OBS: Informationen visas endast vid tillräcklig inzoomningsgrad. När teckenförklaringen visar Fjällskog [svart], Naturvårdsskog inom Ekopark [blå] samt Skog inom vattenskyddsområde [gul] är inzoomningen tillräcklig. Det kan då dröja ytterligare ca 30 sekunder innan områdena visas i kartbilden.

Sammanfattade resultat

Sammanfattningar av resultaten från Sveaskogs arbete med verksamhetsuppföljningar finns i Sveaskogs Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 

Sveaskogs miljöpolicy

Vår koncernidé är att öka avkastningen på skogskapitalet genom att på ett hållbart sätt utveckla nyttan inom skogens alla användningsområden. 

Sveaskog slår i sin miljöpolicy  fast att bolaget långsiktigt förbinder sig att följa FSC:s riktlinjer. I miljöpolicyn står också att vi ska avsätta 20 procent av den produktiva skogsmarken till att skötas med höga naturvärden som främsta mål.

Utöver miljöpolicyn finns också Sveaskogs skogspolicy, där vår vision är att vara främst på att utveckla skogens värden beskrivs.

Sveaskog eftersträvar att ha god kännedom om virkets ursprung vid virkesköp och ställer därför följande krav. Läs våra Riktlinjer för skogsskötsel och hänsyn vid virkesköp i Sverige.