Skogens miljövärden

Skogens miljövärden

Sveaskog utför naturvårdande åtgärder i naturvårdsskogar också utanför ekoparkerna och då ibland med stöd ifrån Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska landsbygdsfonden).

Åtgärder med beviljat stöd


Brandefterliknande åtgärd vid Hubertus

Journalnummer: 2016-7376

Naturvårdsmål: Skötsel av natur- och kulturmiljöer

Åtgärd: Åtgärden bestod av att kata och i viss mån bryta omkull barrträd. Detta i syfte att skapa mekaniska brandljud och död ved.

Åtgärdsareal: 3,2 hektar

Plats: Älvdalens kommun, Dalarnas län. Ekologiskt landskap: Älvdalen

Åtgärd utförd: oktober 2017


SKÖTSEL AV NATURMILJÖ LÅNGEKÄRRSVÄGEN EBBEGÄRDE

Journalnummer: 2017-2818

Naturvårdsmål: Gallra fram ädellövskog

Åtgärd: Åtgärden bestod i att hugga fram medelålders och äldre bok ur ett grandominerat bestånd. All gran avverkades. Tall, bok och ek lämnades, samt så mycket lövuppslag som möjligt för att beståndet på sikt ska kunna utvecklas till en lövskog.

Åtgärdsareal: 3 hektar, exklusive impediment

Plats: Kalmar kommun, Kalmar län.Ekologiskt landskap: Ebbegärde

Åtgärd utförd: augusti 2017


Skötsel av naturmilJö Askaremåla

Journalnummer: 2017-2802

Naturvårdsmål: Sköta natur- och kulturmiljö i skog

Åtgärd: Åtgärden bestod i att rensa bort barr (framförallt gran) ur ett björkdominerat bestånd. Efter åtgärden består området av lövskog på bitvis sumpig mark – mestadels björk, med inslag av al, ek och tall. Förekomst av läderbagge finns i ekar alldeles utanför området, och i området finns flera äldre ekar som kan utgöra lämpliga läderbaggelokaler på sikt. Dessa har frihuggits i samband med åtgärd.

Åtgärdsareal: 8 hektar

Plats: Kalmar kommun, Kalmar län. Ekologiskt landskap: Ebbegärde

Åtgärd utförd: augusti 2017


Framgallring av lövrik skog vid Sävåsen

Journalnummer: 2016-7395 

Naturvårdsmål: Sköta natur- och kulturmiljö i skog

Åtgärd: Åtgärden bestod av att avverka det mesta av granen för att på sikt skapa en lövrik naturskog.

Åtgärdsareal: 5,7 hektar

Plats: Härjedalens kommun, Jämtlands län. Ekologiskt landskap: Kårböle-Ängersjö

Åtgärd utförd: mars 2017


Framgallring av lövrik skog vid Hornmyran

Journalnummer: 2016-7360-1

Naturvårdsmål: Framgallra lövrik skog

Åtgärd: Åtgärden bestod i att frihugga de grova lövträden, spara all sälg, avverka det mesta av granen samt skapa lövrik kantzon kring skogsbäckarna. Detta för att efter åtgärd ha ett område med minst 70 procent lövräd och ett påtagligt inslag av rönn, asp eller sälg

Åtgärdsareal: 13,8 hektar

Plats: Ånge kommun, Västernorrlands län. Ekologiskt landskap: Haverö-Näkten

Åtgärd utförd: mars 2017


Framgallring av lövrik skog vid Hornmyrknulen

Journalnummer: 2016-7361-1

Naturvårdsmål: Framgallra lövrik skog

Åtgärd: Åtgärden bestod i av att avverka det mesta av granen för att efter åtgärd ha ett område med minst 70 procent lövträd och ett påtagligt inslag av rönn, asp eller sälg

Åtgärdsareal: 10,8 hektar

Plats: Ånge kommun, Västernorrlands län. Ekologiskt landskap: Haverö-Näkten

Åtgärd utförd: mars 2017


Frihuggning av kulturmiljöer vid Råmyra

Journalnummer: 2016-7517 

Naturvårdsmål: Skötsel av natur- och kulturmiljöer 

Åtgärd: Åtgärderna utfördes i en fäbodmiljö bestående av ett flertal kulturlämningar och bestod av att hugga bort nästan all gran som gjort att fäboden vuxit igen. Gamla lövträd bevarades där de inte riskerar att skada kulturlämningarna och kulturmiljöerna har rensats från kvistar och ris 

Åtgärdsareal: 5,9 hektar

Plats: Ljusdals kommun, Jämtlands län. Ekologiskt landskap: Tevansjö

Åtgärd utförd: februari 2017


Återskapande av våtmark i Kosta

Ärendenummer: 2016-4410

Naturvårdsmål: Återskapa våtmark och lövsumpskog

Åtgärd: Proppning av dike/rätat vattendrag för att återskapa lövrik sumpskog och våtmark

Åtgärdsareal: 1,8 ha

Plats: Nybro kommun, Kalmar län. Ekologiskt landskap: Hälleskog

Åtgärd utförd: Utförd augusti 2017.


FRIHUGGNING AV EKAR OCH ÅTERSKAPANDE AV ÄDELLÖVSKOG UTANFÖR HÖGSBY

Ärendenummer: 2016-6807-2

Naturvårdsmål: Återskapa ädellövskog och frihugga gamla ekar för att gynna biologisk mångfald. Framför allt de gamla ekarna kan på sikt bli viktiga för t.ex. läderbagge.

Åtgärd: Frihuggning av framför allt ek, lind och asp på tidigare inägomark. Ett flertal ekar är grova ekar som utvecklats när beståndet var betesmark/inägomark. Beståndet ligger i ett större område med förekomst av ek, både i skog och på inägomark. Området ligger ca en km från Åsebo naturreservat. De områden där granen inte stör ekar eller andra lövträd lämnas orörda. Ett par trädgrupper av tall, och trädgrupper på fuktigare ytor, lämnas. Inom området finns även två torplämningar med ädellöv som frihuggs, samt en stenmur som löper längs områdets östra/sydöstra kant.

Åtgärdsareal: 18,5 ha, varav 10,2 ha uppfyller kriterierna för att få stöd från landsbygdsprogrammet.

Plats: Mönsterås kommun, Kalmar län, ELP Hammarsebo

Åtgärd utförd: Maj 2017


ÅTERSKAPAD ÄDELLÖVSKOG I SÖDRA ÖSTERGÖTLAND

Ärendenummer: 2016-7804-2

Mål: Återskapa ädellövskog. Lövskog, framför allt ädellövskog, gynnar många arter, bland annat insekter, lavar och hackspettar.

Åtgärd: Restaureringshuggning för att gynna lövträd, framförallt ek. Inom området finns flera kulturminnen, bland annat odlingsrösen och två kolbottnar, båda med bevarad kolarspis. Dessa aktas vid avverkningen. Generellt hugger vi rent alla kultur/fornminnen, men i ett röse växer en grov lönn som kommer att sparas. Mindre områden, där det är blockigt eller blött, lämnas utan åtgärd.

Åtgärdsareal: 12,3 ha varav 10,2 ha uppfyller kriterierna för att få stöd från Landsbygdsprogrammet.

Plats: Västervik kommun, Kalmar län, ELP Risebo.

Åtgärd utförd: Maj 2017


 Framgallring av lövrik skog vid Messukölen

 Journalnummer: 2016-7390-1

 Naturvårdsmål:Sköta natur- och kulturmiljö i skog

Åtgärd: Åtgärden bestod av att avverka barrträd för att gynna de grova lövträd som finns i beståndet. På sikt kan nya lövuppslag förväntas och en åldersvarierad lövskog växa fram.

Åtgärdsareal: 3,6 hektar

Plats: Härjedalens kommun, Jämtlands län. Ekologiskt landskap: Kårböle-Ängersjö

Åtgärd utförd: december 2016


Skötsel och återskapning av ädellövskog längs Emån

Ärendenummer: 2016-3635

Naturvårdsmål: Återskapa ädellövskog och gynna hotade arter knutna till ädellöv och hamlade träd

Åtgärd: Åtgärderna utfördes i en ädellövsskog med inslag av hamlade lindar från tidigare betesmark. Friställning av ädellöv och kapning av de hamlade lindarna för att dessa inte skulle blåsa sönder i samband med friställning.

Åtgärdsareal: 7,3 ha

Plats: Högsby kommun, Kalmar län. Ekologiskt landskap: Hammarsebo

Åtgärd utförd: höst 2016


Området före åtgärd.


Lövskogsrestaurering längs Alsterån

Ärendenummer: 2016-6404

Mål: Återskapa lövrik skog

Åtgärd: Avverkning av gran för att återskapa lövskog längs Alsterån. Vi öppnar samtidigt upp utsikten mot en stenbro över Alsterån efter kommunikation med Trafikverket som ska restaurera bron.

Åtgärdsareal: 4,2 ha

Plats: Uppvidinge kommun, Kronobergs län. Ekologiskt landskap: Hälleskog

Åtgärd utförd: höst 2016


Naturvårdsbränning utanför Lindshammar

Ärendenummer: 2016-3345

Mål: Främja brandgynnade arter och skapa en brandpräglad lövrik barrnaturskog. Brand är en historiskt viktig störning i skogslandskapet, men skogsbränder är sällsynta idag på grund av vår effektiva brandbekämpning. Därför är naturvårdsbränning ett viktigt verktyg för att gynna brandgynnade och brandberoende arter (t ex brandnäva, brandskiktdyna, grov tallkapuschongbagge och spillkråka).

Åtgärd: Naturvårdsbränning för att skapa förutsättningar för lövuppslag, träd med brandljud och livsmiljöer för brandgynnade arter

Åtgärdsareal: 35 ha, varav utanför reservat 15,7 ha

Plats: Vetlanda kommun, Jönköpings län. Ekologiskt landskap: Mörrumsån

Åtgärd utförd: Juni 2016


Området efter åtgärd.


För mer information:

Sara Östh

Sara Östh

Skogsvårdsledare