Sveaskogs naturvärdesbedömning

Sveaskogs naturvärdesbedömning

Innan vi planerar för att föryngringsavverka eller gallra i äldre skogar görs en naturvärdesbedömning. Den görs för att vi ska veta och kunna beskriva vilka naturvärden som finns i våra skogar och hur vi skall behandla dem.

Syftet med naturvärdesbedömningen är att vi ska kunna ta ställning till om en skog ska användas för skogsbruk eller avsättas för naturvård. Den hjälper oss också att kunna prioritera mellan olika naturvårdsåtgärder.

Det finns olika sätt att utföra naturvärdesbedömningar på och vi på Sveaskog har arbetat fram en metod som består av tre delar.

Metod i tre steg

I första delen görs en inventering. Inventeringen utförs av anställda eller inhyrda medarbetare som genomgått en utbildning i Sveaskogs metod. Inventeraren går ut i skogen och tittar på vilka olika trädslag som finns, vilken ålder de har samt vilken kvalitet träden har - dvs är de friska, sjuka eller döda. Vi noterar också påträffade fynd av signalarter och rödlistade arter.

I den andra delen görs en bedömning och sammanvägning av de olika typer av naturvärden som hittats.

Inventeringen i första delen och bedömningen i den andra delen ligger till grund för beslut om skogen är lämplig för skogsbruk eller ska avsättas för naturvård. Dessutom får skogen utifrån sina naturvärden en etikett som kan vara nyckelbiotop eller naturvärdeslokal.

I tredje och sista steget tas en skötselbeskrivning fram samtidigt som det långsiktiga och framtida målet med skogen fastslås. 

I de skogar vi bedömer är lämpliga för skogsbruk lämnar vi så kallad generell hänsyn vid avverkning. Det innebär att vi sparar lövträd, större trädgrupper, grova träd och lövkorridorer längs vattendrag och så kallad död ved. Det gör vi för att vi framtiden ska ha så varierade skogar som möjligt vad gäller ålder, lövinslag och miljöer för biologisk mångfald.

Ökad transparens

Sveaskog har höga ambitioner att vara transparenta. Vi kommer därför att redovisa resultaten av våra naturvärdesbedömningar på hemsidan. De bedömningar som redovisas är de avverkningsanmälningar som skickats till Skogsstyrelsen och godkänts efter den 1 januari 2017. Länken till kartan hittar du här

Död ved är särskilt värdefullt

Sveaskogs naturvärdesbedömning syftar till att hitta naturvårdsmässigt viktiga strukturer och element. Det kan exempelvis vara gamla och grova barr- eller lövträd som har ett särskilt ekologiskt värde. Ett annat viktigt exempel är död ved som kan vara både döda träd som ligger på marken (lågor) men även döda träd som fortfarande står upp (torrakor och högstubbar). Vi letar även efter värdefulla miljöer som rinnande vatten i form av bäckar i skogen, raviner eller sumpskogar. Det är dessa strukturer och element som är avgörande för den biologiska mångfalden i skogen.

Hållbart skogsbruk och värdefulla miljöer i samklang

Det är relativt vanligt att inventeringen visar att det finns små områden med höga naturvärden i skogen. Dessa viktiga områden lämnas kvar vid en avverkning som så kallad hänsyn. Det kan exempelvis vara skogsgrupper som innehåller död ved, gamla grova träd eller vattendrag. På så vis kan ett hållbart skogsbruk och värdefulla strukturer, substrat och miljöer finnas tillsammans i samma skog även i framtiden.