Naturvårdande skötsel i våra ekoparker

Naturvårdande skötsel i våra ekoparker

Här redovisar vi hur många hektar naturvårdande skötsel som utförts i våra ekoparker de senaste tio åren.

FSC®-certifierade större skogsbrukare förbinder sig att tillgängliggöra en sammanfattande beskrivning av åtgärder som gjorts för att bevara och/eller förbättra identifierade bevarandevärden. Detta gäller främst i utpekade områden som innehåller skogar med höga bevarandevärden och är utpekade som så kallade HCVF-områden (från engelskans High Conservation Values Forests).

För Sveaskog är dessa åtgärder framför allt inriktade på den naturvårdande skötsel (NS) som bedrivs i våra ekoparker.

NS-åtgärder i våra ekoparker

Ekopark 2008-2018 2017-2018
Böda 726 194
Ejheden 4 2
Forsmark 79  
Färna 299  
Galhammar 74  
Grytaberg 73 4
Halle-Hunneberg 360 20
Hornslandet 97 2
Hornsö 1 219 67
Håckren 12  
Jovan 224  
Kilsbergen 288  
Käringberget 596  
Malingsbo 101  
Norra vätterns skärgård 80  
Omberg 343 6
Ovansjö 167 8
Raslången 364 135
Ridö-Sundbyholmsarkipelagen 186  
Rosfors 45  
Skatan 135  
Storklinten 120  
Varjisån 11 11
Vuollerim 13  
Totalsumma 5 615 449

Tabellen visar alla NS-åtgärder i hektar som utförts de senaste tio åren, respektive senaste året, för samtliga ekoparker där NS-åtgärder utförts.

Rent generellt så är mängden naturvårdande skötsel störst i södra Sverige. De största arealerna NS-åtgärder finns i de fem sydligaste ekoparkerna: Raslången, Böda, Hornsö, Omberg samt Halle- och Hunneberg. Det finns också ett behov utåt kusten i norra Sverige, vilket är anledningen till att Käringberget i Västerbotten sticker ut.

En annan sak att ha i åtanke är flertalet ekoparker nu har runt tio år på nacken och under dessa tio år prioriterades just NS-åtgärder vilket innebär att arealer med behov av NS-åtgärder nu blivit lägre.

Exempel på NS-åtgärder

En av de vanligaste NS-åtgärderna  är att plocka fram ung lövskog ur tidigare planterade granbestånd . Här är ett exempel från Ekopark Raslången där en ung björkskog blev resultatet efter att granen röjts bort. I Raslången pågår ett omfattande restaureringsarbete där många av granskogarna kommer att omvandlas till löv- eller tallskog.

Ett annat exempel är från Ekopark Halle- och Hunneberg där många av NS-åtgärderna syftar till att gynna ekologiska värden kopplade till tall och ek. Rasbranterna runt de två platåbergen hyser naturvärden av världsklass och Sveaskog arbetar aktivt för att skapa tall- och ekskogar på den yttre platåkanten runt bergen, den så kallade randskogen. Vid en naturvårdsavverkning 2017 har vi i delar fått fram en ekskog ur en tät granskog.

Ett annat exempel handlar om torpmiljöer med tillhörande betesmarker som är ett viktigt inslag i Ekopark Raslången. Under vintern 2017/2018 utvidgade Sveaskog en av betesmarkerna genom att ta bort träd, mestadels gran. På så vis skapas ett öppet landskap med utrymme för jätteträd och särskilt värdefulla arter. Sommaren 2018 kom de första fåren för att fortsätta med det påbörjade restaureringsarbetet.

Sista bilden visar hur en liknande betesåtgärd i Raslången ser ut efter det att den betats ett antal år.