Denna sida använder cookies

Cookies behövs för att sidan ska fungera på ett bra sätt. Cookies optimerar sidans funktionalitet, anpassar sidan efter besökarens val och intressen, cookies används för analys av hur besökare använder sidan, för statistik och för marknadsföring anpassad efter dina intressen.

Sveaskog kan komma att dela informationen med tredjepartsannonsörer. 

För att läsa mer om hur cookies används eller hur man stänger av cookies klicka här.

Genom att klicka på rutan Godkänn och fortsätt accepterar du användandet av cookies.

Olof Johansson: "Tiden är inne för ett paradigmskifte i skogen"

Sveaskog har med sin långsiktiga inriktning ambitionen att gå i spetsen för den EU-gemensamma strategin för biologisk mångfald i Sverige. I ett första skede har Sveaskog beslutat att under kommande femårsperiod genomföra åtgärder inom tre olika delar av skogslandskapet: De brukade skogarna, vattnet i skogen och naturvårdsskogarna. - Tiden är inne för ett paradigmskifte, säger Olof Johansson, skogspolitisk chef på Sveaskog.

Skogen är en ovärderlig resurs för Sverige. Den är viktig för den biologiska mångfalden, viktigt för möjligheten att binda och lagra kol, och en hörnsten för att fasa ut fossila råvaror.

För att långsiktigt kunna bibehålla en hög virkesleverans och säkra alla de nyttor skogen levererar behöver motståndskraften – skogens resiliens – öka och skogen behöver rustas för effekterna av ett varmare och förändrat klimat.

– Med den långsiktiga inriktningen och programmet för hållbart skogsbruk vill vi på Sveaskog hjälpa skogen att undvika skador till följd av torkstress, stormar, insektsangrepp och samtidigt säkerställa skogens långsiktiga hälsa, säger Olof Johansson, skogspolitisk chef på Sveaskog.

Konkrekt åtgärdsprogram

Åtgärderna i programmet lyfter betydelsen av ett förädlat plantmaterial, anpassade för ett förändrat klimat. Här finns även ett nytt program för ekologiskt funktionell naturhänsyn med mer lövinslag i produktionsskogen, hyggesfritt i de brukade delarna av de mest besökta ekoparkerna, hyggesbegränsning, initiativ för förbättrad samexistens med rennäringen samt utökad röjning och gallring i renskötselområdet. Det här åtgärderna kommer, bedömer Sveaskog, bidra till nationella och EU-gemensamma mål för klimat och biodiversitet.

Om inget görs väntar, menar Olof Johansson, på sikt stora och svåröverblickbara biologiska och ekonomiska effekter. Klimatförändringen och dess potentiella negativa effekter kan helt ändra de ekologiska förutsättningarna för skogsbruket.

Programmet innehåller en rad konkreta åtgärder här och nu blandat med sådant som kan bli konkret på sikt.

– En del av åtgärderna bygger på processer i samverkan med vår omgivning och måste då formas i dialog över tid, till exempel initiativ för förbättrad samexistens med rennäringen. Andra åtgärder kräver ett längre perspektiv eftersom det handlar om successivt införande i samband med planering och utförande på hela vårt skogsinnehav, exempel på detta är ökad storskalig och funktionell naturhänsyn och begränsning av hyggesstorlekar.

Klimat och biodiversitet går hand i hand

Under det senaste decenniet har man i skogsdebatten ofta ställt klimat och biodiversitet mot varandra. Brukandets dokumenterat positiva effekt på kolinbindning och kollagring har ställts mot bevarande av biologisk mångfald. Med den nya långsiktiga inriktningen är Sveaskog tydliga med att det inte går att göra den uppdelningen, utan att det är två samverkande mål.

– Det handlar om en insikt att skogens klimatnytta – i form av inbindning av kol i skog och produkter som ersätter det fossila – förutsätter god tillväxt i friska och vitala skogsekosystem. För det krävs motståndskraft mot förändrat klimat och där är en rik och varierad biologisk mångfald en viktig del.

Sveaskog och Olof Johansson är övertygade om att satsningarna i programmet kommer ha effekt, och menar att innehållet vilar på solid forsknings- och kunskapsgrund. Samtidigt säger han att Sveaskog som stort skogsbolag behöver vara ödmjukt och lyhört och hela tiden vara beredd på nya avvägningar mot bakgrund av förändrade förutsättningar och utvecklat kunskapsläge.

Arbetet med den nya och långsiktiga inriktningen började redan under december 2019. En ambitiös process där stora delar av företaget har varit med och bidragit. Samtidigt, menar Olof Johansson, att även tendenser och händelser i vår omvärld har lett fram till att Sveaskog har slagit in på den nu utpekade vägen.

Tydlig kursändring

– Det finns en rad globala processer och direktiv runt klimat och biologisk mångfald, nu senast en gemensam rapport från IPCC och IPBES, FN:s paneler för klimat respektive biologisk mångfald, som självklart påverkar oss. Lägg därtill EU:s gröna giv som innebär en tydlig kursändring i åtaganden för klimat och biologisk mångfald. Men även nationella processer som den nyligen framlagda Skogsutredningen påverkar Sveaskog och där vi nu vill ta en ledande position och tydligt bidra till gemensamma mål, säger Olof Johansson.

Olof Johansson var en av de första biologerna som anställdes på dåvarande Domänverket i slutet av 1980-talet. Han ser likheter med skogsdebatten då och som mynnade ut i den nya Skogsvårdslagen 1993, där miljömålen jämställdes produktionsmålen. Nu, snart 30 år senare, tror han att vi står inför ett liknande skifte inom skogsbruket, vilket han också välkomnar.

– Ja, det tror jag, men nu är vi i början av en förändring som har ett bredare hållbarhetsperspektiv och där hoten mot klimatet och den biologiska mångfalden diskuteras på alla nivåer och delar av samhället. Tiden är inne för ett paradigmskifte, sammanfattar Olof Johansson utvecklingen.

 

För mer information:

Olof Johansson

Olof Johansson

Skogspolitisk chef

Nyhetsbrev