Utveckling av dialog med rennäring med ny FSC-standard och ny inriktning

Sveaskog arbetar aktivt med att utveckla dialogen med rennäringen, både utifrån den nya FSC-standarden och utifrån vår nya inriktning som presenterades i april.

Den certifieringsstandard som svenska skogsbolag följer, FSC® (Forest Stewardship Council) beskriver hur samråd med rennäringen ska gå till. Förra året, 2020, uppdaterades denna standard vilket innebär att det nu, sommaren 2021, är första gången samråd sker enligt den nya ordningen.

Arbetet med att ta fram standarden tog flera år och skedde i flera arbetsgrupper, så kallade kamrar. I det arbetet fanns representanter för både skogsbolagen och rennäringen – detta för att certifieringsstandarden skulle vara förankrad och väl genomarbetad då den antogs.

Det finns olika typer av samebyar och en samebys status bestäms av andra aktörer än Sveaskog. FSC:s regelverk anger olika samrådsmodeller för sameby och koncessionssameby. Med sameby genomförs samråd enligt samplanering och med koncessionssameby genomförs samråd enligt modellen samverkan. Samplaneringsprocessen innebär just samplanering. Då tittar vi gemensamt på hela områden och planerar åtgärder i dialog. Samverkansprocessen har samma syfte, men arbetet läggs upp på annat sätt. Då presenterar skogsbruket sina planer och samebyn beskriver sin verksamhet så att hänsyn kan planeras för rennäringen.

Sveaskog avverkar inte skog med höga naturvärden och vid all avverkning som sker inom en samebys område görs anpassningar till rennäringen. Att så sker följs upp av tillsynsmyndigheten Skogsstyrelsen och i en årlig revision av certifieringsorganet FSC. I Sverige finns regelverk, tydliga krav och rutiner som ska säkerställa detta. Sveaskog följer nogsamt alla regelverk och har tillstånd för samtliga avverkningar som sker.

Eftersom all mark i norra Sverige (i praktiken från norra Dalarna och uppåt) också räknas som någon samebys område är samråd och dialog med rennäringen oerhört viktig för Sveaskog. Både rennäringen och skogsbruket behövs. Därför är vi ömsesidigt beroende av en god samverkan på båda näringarnas villkor.

Om en sameby inte alls för fram några synpunkter eller uteblir från samplanering, ska skogsbruket enligt lag ändå göra anpassningar till rennäringen. Skogsstyrelsen är den myndighet som tillser att skogsbruket gör nödvändiga anpassningar.

Sveaskog vill också genom den nya inriktningen som presenterades i april bättre samordna den övergripande planeringen för skogsbruk och renbete vill vi få till stånd en gemensam landskapsplanering i dialog med rennäringen. Med ett nytt webbaserat verktyg, som behöver vidareutvecklas och implementeras tillsammans med rennäringen, kan landskapet åskådliggöras i olika tidshorisonter. Vi eftersträvar ett fungerande mångbruk på Sveaskogs marker.

 

Nyhetsbrev