​Aktiv naturvård viktig för den biologiska mångfalden

Sveaskog har med sin långsiktiga inriktning ambitionen att i Sverige gå i spetsen för den EU-gemensamma strategin för biologisk mångfald. Under kommande femårsperiod planerar Sveaskog att genomföra åtgärder inom olika delar av skogslandskapet. Ett exempel är insatser och satsningar i naturvårdsskogarna – det vill säga skogar med höga naturvärden som har en viktig roll när skogsmarken ska klimatanpassas, genom att ekologiska strukturer och biologisk mångfald i skogen förstärks.

Sveaskog har under lång tid arbetat med att konkret utveckla ett hållbart skogsbruk. Bolaget var med och utvecklade den svenska FSC®-standarden för ansvarsfullt skogsbruk och var därefter först med att FSC-certifiera hela markinnehavet på nästan fyra miljoner hektar. Efter bolagets bildande var man tidiga med att fatta beslut om att avsätta 20 procent av den produktiva skogsmarken nedanför fjällskogen som naturvårdsareal, bland annat i form av naturvårdsskogar. Nu lyfter Sveaskog betydelsen av naturvårdsskogarna i sitt arbete med att klimatanpassa skogsmarken ytterligare.

Enligt ägarens intentioner ska Sveaskog bidra till nationella mål och åtaganden för miljö och klimat. Sveaskog vill därför med sin nya inriktning möta den av EU fastslagna gröna givens biodiversitetsstrategi och gå före med den på det egna markinnehavet.

Värdefulla naturvårdsskogar

En utgångspunkt för Sveaskogs nya inriktning är att hotet mot världens biologiska mångfald är lika akut som klimathotet. Åtgärder för klimatet kan därför inte sättas före åtgärder för biologisk mångfald. En skogsmark med en försvagad biologisk mångfald är också mer känslig för klimatförändringar. Det är här de värdefulla naturvårdsskogarna – skogar med höga naturvärden eller skogar som har goda förutsättningar att utveckla höga naturvärden – har en avgörande roll.

Sveaskog har idag drygt 460 000 hektar (ha) naturvårdsskogar över hela Sverige, skogar som har olika karaktär och förutsättningar.

 - Det här är skogar som vi på egen hand har identifierat och avsatt. Det här är skogar som vi antingen lämnar helt orörda eller skogar där den biologiska mångfalden tjänar på aktiv naturvårdande skötsel, säger Fredrik Klang skogsbrukschef på Sveaskog. 

Under en femårsperiod planerar Sveaskog nu att genomföra en rad åtgärder i naturvårdsskogarna. Tillsammans kommer åtgärderna ha en långsiktig och positiv påverkan på biodiversitet och för skogslandskapets motståndskraft och möjlighet att möta klimatförändringarna.

Ökar mängden formellt skyddad skog

Sveaskog kommer även bidra till att nationella miljömål och EU:s biodiversitetsstrategi där 30 procent av skogsmarken ska ha ett skydd i vid bemärkelse, varav 10 procent ska vara ett strikt och formellt skydd.

För att nå de tio procent med strikt skydd behöver Sveaskog öka mängden formella avsättningar, det vill säga bidra till mer naturreservatsareal (med juridiskt skydd enligt Miljöbalken) eller avsättningar i naturvårdsskogar (med formellt skydd genom avtal) i ekoparker. Idag är siffran för formella avsättningar räknat på hela bolagets skogsmark sju procent.

- Det här innebär att ytterligare 100 000 hektar kommer att få formellt skydd, säger Per Matses, VD på Sveaskog.

 

Enligt Sveaskog är ungefär 100 000 ha av bolagets naturvårdsskogar i behov av naturvårdande skötsel för att de ekologiska värdena ska bibehållas och utvecklas. Naturvårdande åtgärder omfattar till exempel avverkning av gran för att i äldre skogar gynna lövträd och röjning/gallring i yngre skogar med samma syfte. Det kan också innebära att översvämma områden, naturvårdsbränna skogar eller genomföra riktade punktinsatser som att skapa död ved.

Sveaskog planerar de närmaste åren att öka den naturvårdande skötseln från 1000 ha till 3000 ha per år.

- Aktiva åtgärder för att skapa ekologiska strukturer är viktiga för att skapa bra förutsättningar för olika arter att trivas, leva kvar eller återetablera sig i landskapet. Det här är ekologiska processer som idag saknas i skogen. Genom aktiv skötsel kan vi skapa kontakt mellan olika områden och skapa strukturer så att arterna trivs, säger Fredrik Klang, skogsbrukschef på Sveaskog.

Skogar med löv gynnas

Sveaskog kommer med sin nya inriktning gynna skogar med löv och ädellöv, vilket det idag finns en stor brist på. Det här är miljöer många skogslevande arter behöver.

- Det är också viktiga miljöer för en mängd rödlistade arter. Ett exempel är vitryggig hackspett. Det vi nu tänker göra är att öka intensiteten i skötseln och tillskapa nya lövnaturskogsområden i ett antal ekoparker. Totalt rör det sig om 4000 ha som vi har identifierat som potentiellt bra lokaler för vitryggen och alla dess följearter, säger Fredrik Klang.

I nordvästra Sverige planerar Sveaskog att skydda all identifierad kontinuitetsskog över 140 år, cirka 14 000 hektar. Det innebär att dagens avsättningar på 171 000 hektar på Sveaskogs mark i nordvästra Sverige kommer att öka till 185 000 ha.

- Det här är flerskiktade gamla skogar som inte har påverkats storskaligt av skogsbruk under de senaste 100 åren. Men vi tittar också på yngre skogar i nordväst som har en potentiellt intressant historia. Totalt rör sig detta om ytterligare 45 000 ha som vi nu kommer analysera för att se hur vi bäst tar hand om. Det gäller att behålla deras unika karaktär, säger Fredrik Klang.

För Sveaskogs del är de ökade satsningarna på biodiversitet och aktiv naturvård nödvändiga även ur ett affärsmässigt perspektiv. En skog med högre biodiversitet och anpassning till ett varmare klimat innebär att även kommande generationer kan ha tillgång till ett rikt skogslandskap, med allt vad det innebär av råvarutillgång och möjlighet till mångbruk.

 

För mer information:

Fredrik Klang

Fredrik Klang

Skogsbrukschef

Senast uppdaterad: 2021-09-07