Kunskap och helhetsperspektiv ska ge ökad biologisk mångfald

Olika arter och organismer har varierande krav på livsbetingelser. Sveaskogs naturvårdsskogar och arbetet med naturvårdande skötsel utgår hela tiden utifrån kunskap. Denna kunskap måste kontinuerligt bli bättre eftersom arter och organismer hela tiden utvecklas. Det är det som gör arbete med naturvård så spännande.

Sveaskogs naturvårdsarbete i Norrbotten och Västerbotten är ett ansvarsfullt arbete med tanke på hur mycket skogsmark företaget förfogar över. Det ger företaget inte bara ett ansvar utan även möjlighet att göra insatser som får stor effekt på allt från enskilda biotoper till hela skogslandskap.

Den boreala skogen har historiskt brunnit med jämna mellanrum så störningar är inget nytt för naturen. Det finns områden där det brunnit mer sällan och andra skogsområden som brunnit mer frekvent. Gemensamt för dessa är emellertid att arter och organismer hela tiden utvecklats och anpassat sig efter de lokala förutsättningarna i det aktuella skogslandskapet. ​

- Det finns mycket som vi inte vet om idag och att vi hela tiden jobbar med skogslandskap gör att vi kan se större sammanhang i våra landskapsplaner. Att kombinera skogsområden som vi lämnar helt orörda med områden där vi jobbar med naturvårdande skötsel och den hänsyn vi tar vid skogliga åtgärder är alla verktyg i Sveaskogs naturvårdsarbete, säger Linda Burström, hållbarhetsansvarig för Sveaskog i Norrbotten och Västerbotten, och fortsätter.

- Tillsammans bildar dessa skogsområden ett nätverk för spridning och hemvist för mångfald. Det kallas för en grön infrastruktur. Den gröna infrastrukturen är något som vi som stor markägare har möjlighet att skapa på egen hand och kan vi dessutom skapa samarbeten med andra markägare kan effekten bli än större, framhåller Linda Burström. ​

Linda Burström

Komplext a​​​rbete

Att bestämma om ett område är skyddsvärt eller inte är komplext och då är det viktigt med kompetent personal som utför jobbet. Utbildning och kalibrering av Sveaskogs personal som jobbar i fält är en viktig och naturlig del i företagets naturvårdsarbete. För att avgöra vilka skogar som ska bli naturvårdsskogar använder sig företaget av en metodik som tar hänsyn till många olika parametrar såsom exempelvis död ved, naturvärdesträd, kontinuitet och arter. ​​

- Det är viktigt att förstå att även om vi i vår naturvärdesbedömning kommit fram till att ett skogsområde håller så höga naturvärden att den ska klassas som naturvårdsskog innebär inte det per automatik att området inte behöver skötas. Området kan ändå vara i behov av åtgärdsbehov för att gynna naturvärdena än mer, förklarar Linda Burström.

För att gynna en mångfald av olika arter inom ett skogslandskap så kan ofta tricket vara att göra olika åtgärder. På Sveaskog vet man att företaget fortfarande har mycket att lära kring naturvård och biologisk mångfald, vilket också gör naturvårdsarbetet intressant. Olika typer av naturvårdande skötsel är ett spännande område att jobba med. Störningar på rätt sätt och rätt plats kan ge bra effekt på många arter som antingen direkt eller indirekt gynnas.

Åtgärder främjar biolog​isk mångfald

I Norrbotten och Västerbotten finns det många skogsområden som åtgärdats för att öka den biologiska mångfalden. Ett exempel är ett skogsområde norr om Boden, mellan Bredträsket och Klintträsket, där granar avverkats för att gynna lövträdet asp. Efter ett antal år finns här nu bland annat stiftgelélav (släktet Collema). För vissa arter är det substratet som är viktigt och för andra arter är det livsbetingelser inom ett större skogslandskap som är viktigt.

- Sveaskog är också med i ett landsomfattande projekt kopplat till vitryggig hackspett som kräver insatser på skogslandskapsperspektiv för att den ska trivas. Den vitryggiga hackspetten är dessutom en så kallad paraplyart – trivs den så trivs även andra arter inom samma skogslandskap. Inom Norrbotten och Västerbotten har åtgärder längs kusten och framförallt i vissa ekoparker blivit utpekade för denna satsning, säger Jakob Bjerner, hållbarhetsansvarig för Sveaskog i Norrbotten och Västerbotten.

 Jakob Bjerner

 Vitryggig hackspett

Senast uppdaterad: 2021-09-13