• Rätt tid att gödsla

    Det är mest lönsamt att gödsla cirka 10 år innan slutavverkning.

Gödsling

Att kvävegödsla skogsmark är ett mycket effektivt sätt att öka skogens tillväxt. Tack vare att vi på Sveaskog gödslar stora arealer över hela landet har vi en gedigen kunskap om skogsgödsling. Det gör att vi kan kvalitetssäkra ditt gödslingsuppdrag ur både ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

Planering som gör att du får ut maximalt

Med hjälp av kunnig och erfarenhetsbaserad planering kan vi anpassa gödslingen till de specifika förutsättningarna på just din mark. Vi kan till exempel koncentrera gödslingen till de avsnitt på din skogsmark där den gör mest nytta och undvika att gödsla mark som inte är gödslingsvärd.

Teknik som ger dig koll och överblick

Genom planeringen kan vi skydda känsliga områden och förhindra negativa miljöeffekter. Exempelvis på marker intill sjöar, åar, bäckar, våtmarker med höga natur- och kulturvärden och tomtmark. En viktig kvalitetssäkring är de uppföljningar vi kan göra med hjälp av flygfoton och GPS-loggar. Här kan du själv se och kontrollera att gödslingen utförts som vi kommit överens om, vad gäller körstråk, skyddszoner etcetera. Vi utför själva regelbundna stickprovskontroller av vår gödslingsverksamhet för att säkra kvaliteten.

Vi är snabbt på plats och ger dig bra pris

Tack vare att vi har mycket egen skog över hela landet med en omfattande gödslingsverksamhet finns vi allt som oftast nära dig och kan vara snabbt på plats. Vi är en stor och stark upphandlare av gödsel och entreprenörstjänster, vilket bidrar till att vi kan ge dig som skogsägare bra priser.

Som erfaren och kompetent skogsgödslare har vi all nödvändig kunskap om var och hur mycket man får gödsla i olika delar av landet. Vi har även stor erfarenhet av dialog och samverkan med myndigheter, markägare och allmänheten kring skogsvård.

Visste du att...

  • Volymseffekten av en normal skogsgödsling ligger på ca 15-20 kubikmeterskog per hektar. Dimensionseffekten brukar bli en ökning av trädens medeldiameter med ca 0,3-0,8 cm.

Kontakta din lokala virkesköpare

Alla virkesköpare i Sveaskog

Om du ej hittar din lokala virkesköpare, kontakta Kundcenter 0771-787 100 eller skicka dina kontaktuppgifter så ringer din närmaste virkesköpare upp.