Du besöker nu vår specialsajt om skogsbränder - klicka här för att komma till huvudsajten sveaskog.se

Du besöker nu vår specialsajt om skogsbränder - klicka här för att komma till huvudsajten sveaskog.se

Frågor och svar

Frågor och svar

Hur mycket av Sveaskogs mark har brunnit?

Sveaskog börjar få fram mycket preliminära siffror på våra skador. Per den 9/8 uppgår skadorna på skogsmark till totalt 3 400 hektar, av vilka 370 hektar är naturvårdsskog. Dessutom har 500 hektar övrig mark (impediment så som myrar, hällmarker och dyl.) brandskadats. Framförallt är det Gävleborgs och Norrbottens län som har drabbats.

Är bränderna släckta nu?

Det går inte att svara generellt på. Det pågår fortfarande arbete i skogen med släckning och eftersläckning. Även om den flammande branden slocknat så kan glödbranden krypa ner i marken där den är svår att se och kan när som helst blossa upp igen. 

Är produktionen igång igen?

Produktionen är lägre än normalt på grund av det extremt torra vädret och det gör det tuffare att klara leveranser. Vi samtalar hela tiden med våra kunder om hur vi ska lösa situationen. Dock ska sägas att tack vare en del regn senaste veckorna så har vi kunnat börja öka produktionen igen. 

Är det möjligt att besöka den brandskadade skogen?

Nej. Generellt ska man inte gå in i skog som har brunnit. Det finns olika faror: Träd som faller helt utan förvarning samt ras och erosion i vissa terrängpartier då avbrända rotsystem gör marken instabil. Dessutom finns det andra restriktioner. Räddningstjänsten har lämnat över det stora området som drabbats av brand i Hälsingland till skogsbolagen. Sveaskog ansvarar för Ängradelen, Mellanskog har Enskogen och Holmen Nötberget. Av säkerhetsskäl råder beträdandeförbud på dessa marker tillsvidare. Det betyder att det inte är tillåtet för allmänhet eller media att beträda området. 

Hur bistår ni andra i det arbete som görs och har gjorts?

När det brann gjorde vår egen personal och våra entreprenörer insatser i form av både släckning, skapande av brandgator och inte minst bistånd med kartmaterial till räddningstjänsterna. Sveaskog har dessutom under sommaren öppnat upp möjligheten för alla som inte arbetar i branschen och ska utföra eftersläckningsjobb att ta del av den branschgemensamma Skötselskolan, eftersläckning. Hittills (8/8) har 1 258 användare registrerat sig och 584 personer har genomfört hela utbildningen och fått utbildningsbevis. När det gäller eftersläckning och bevakning ansvarar vi även för marker som gränsar till våra egna, när många markägare är berörda i samma brand.

Kan ni ta tillvara den brandskadade skogen?

Setra Färila förbereder för att ta emot och såga brandskadat timmer från de skogsbränder som härjat runt Färila i Hälsingland. Setra har erfarenheten, men det är en utmaning och kräver noggrann planering. Det är viktigt för Sveaskog, för alla drabbade skogsägare och för Sverige att ta tillvara så stor del som möjligt av värdet på det skadade virket. Vi är glada att Setra tagit det här initiativet. 

Hur går det till?

Setra har tagit emot brandskadad skog tidigare. Efter branden i Västmanland 2014 sågades brandskadat timmer på Setra Skinnskatteberg. Erfarenheten efter sågningen då är att det finns utmaningar bland annat med logistik, lager, sanering och bioproduktsförsäljning. Därför kräver insatsen noggrann planering. Kvalitetsmässigt var den sågade trävaran likvärdig med varor från "färskt" timmer, men i dagsläget är det svårt att säga hur timret i de brandhärjade skogarna i Färilaområdet ser ut. Setra kommer nu tillsammans med sina ägare tillsätta arbetsgrupper och börja förbereda för att ta emot brandskadat timmer. 

Vad kommer ni på sikt göra med de områden som brunnit?

Vår utgångspunkt är att ta tillvara så mycket av de ekonomiska värdena som möjligt med timmer, biobränsle etc. Därefter är vår ambition att återställa marken till produktion och endast avsätta bränd mark som ny naturvårdsskog eller hänsynsytor, där det bildats ekologiska värden av hög kvalitet. Tidigare avsatt naturvårdsskog och hänsyn lämnas förstås.

Kommer ni att skydda de skogsbestånd som brunnit?

Ambitionen är att återställa marken till produktionsskog. I samband med den stora branden i Västmanland 2014 fattade Sveaskog tidigt beslut om att avsätta hela det drabbade området som en ekopark, Öjesjöbrännan. Flera faktorer bidrog till detta. Det då drabbade området tillsammans med övriga markägares var både väldigt stort (drygt 14 000 hektar) och sammanhängande. Det gjorde området ekologiskt extra intressant, enligt både forskare, myndigheter och organisationer. Att avsätta vår del av det drabbade området som en ekopark blev därför relevant för att tillsammans med det intilliggande reservatet som bildades erbjuda den unika möjligheten att följa utvecklingen från brand till ny skog utan mänsklig inverkan. Nu, år 2018, är situationen delvis annorlunda. Dels har det brunnit på en mängd olika ställen i landet och dels är brandområdena inte lika omfattande i sammanhängande areal. 

En del lyfter fram att öka mängden lövskog istället för gran- och tallskog för att minska risken för brand. Vad anser ni om det som ett sätt att skydda mot brand?

Framtidens skogar är viktiga, vi blandar in 5-10 procent lövträd i all barrskogsplantering. Det viktigaste ur brandsynpunkt är dock ett väl utbyggt skogsbilvägsnät och ett aktivt brukande med röjning, gallring och närvaro i skogen.